ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT มีผลดีอย่างไรต่อธุรกิจออนไลน์

0
17455

การวิเคราะห์ SWOT คือเทคนิคการบริหารที่ใช้ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพขององค์กรจากปัจจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ยังถือเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่สำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์เพราะ นอกจากทำให้ทราบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกแล้ว ยังช่วยให้กำหนดกรอบ วางแผนการตลาดได้สอดคล้องกับศักยภาพของธุรกิจ  (SWOT คือ)

ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ธุรกิจออนไลน์

ภาพรวมของธุรกิจ  

 • เป็นเว็บเพจ จำหน่ายสินค้าออนไลน์จากตลาดโรงเกลือ
 • จำหน่ายสินค้าประเภทชุดเครื่องนอน เช่น ผ้าห่ม ผ้าคลุมเตียง ผ้าปูที่นอน กระเป๋าแฟชั่น รองเท้าแฟชั่น
 • รูปแบบธุรกิจ ขายปลีก รับตัวแทนจำหน่าย และรับจัดหาสินค้าจากตลาดโรงเกลือ
 • แนวคิดการทำธุรกิจ “ความพึงพอใจของลูกค้า นำมาซึ่งความสำเร็จ”
 • หลักการดำเนินธุรกิจ “คัดสรรสินค้าคุณภาพ บริการรวดเร็ว จัดส่งสินค้าทุกวัน ไม่ตัดรอบ สั่งซื้อ”

ศักยภาพ

จุดแข็ง

 • เจ้าของร้านค้าออนไลน์เป็นคนในพื้นที่มีความได้เปรียบในการจัดหาสินค้า
 • การอยู่ใกล้แหล่งค้าส่งทำให้มีต้นทุนที่ต่ำ สามารถตั้งราคาได้ถูกกว่าคู่แข่ง
 • เจ้าของร้านค้าออนไลน์ มีความรู้ความสามารถด้านการตลาดเป็นอย่างดี

จุดอ่อน

 • ร้านค้าออนไลน์เป็นเพียงธุรกิจเสริม ที่ไม่สามารถทำงานหรือจัดหาสินค้าให้ลูกค้าเต็มเวลาได้
 • เจ้าของร้านค้าออนไลน์ทำงานประจำ การให้ข้อมูลกับลูกค้าทำได้ไม่ต่อเนื่อง
 • มีร้านค้าออนไลน์ที่เป็นคู่แข่งมาก

โอกาส

 • สินค้าที่จำหน่ายเป็นสินค้าแฟชั่น ที่ได้รับความนิยมและต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน
 • ตลาดโรงเกลือเป็นแหล่งค้าส่งและขายปลีกสินค้าที่ได้รับความนิยมและลูกค้ารู้จักดีอยู่แล้ว

อุปสรรค์

 • ร้านค้าออนไลน์เป็นธุรกิจที่ทำไม่ยาก ใช้เงินลงทุนน้อยทำให้มีคู่แข่งมาก
 • คุณภาพของสินค้ามีหลายเกรด ทำให้มีปัญหาในเรื่องราคาสินค้า
 • รูปแบบสินค้าส่วนใหญ่เหมือนกัน ราคาไม่แตกต่างกันมาก ทำให้ต้องสร้างความแตกต่างเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจ

ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ธุรกิจออนไลน์ เป็นเพียงตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพง่ายขึ้นและพอเข้าใจได้ว่าทฤษฎีวิเคราะห์  SWOT มีผลดีอย่างไรต่อธุรกิจออนไลน์

 

Related Post

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี คืออะไร?... การหักลดหย่อนภาษี คือ? การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้...
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง ?... พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายไทย ประเภท พระราชบัญญัติ ตราโดย สภานิติบัญญัติแ...
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คืออะไร ?... คำว่า พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. รถยนต์ที่มีทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับโดยกฎหม...
พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร ?... คำว่า “พ.ร.บ.” ย่อมาจากพระราชบัญญัติ ส่วน พ.ร.บ. รถยนต์ คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายที่บังคับให...
พ.ร.บ. หมายถึง (ACT) พ.ร.บ. หรือ พระราชบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ถือเป็นการวางระเบียบบังคับความประพฤติของตัวบุคคลร...
คำ หมายถึง (word) ? คำ เป็นหน่วยของภาษาที่สื่อถึงความหมาย ซึ่งประกอบด้วยพยางค์หนึ่งพยางค์หรือมากกว่า ปกติแล้วในแต่ละคำจะมีรากศัพท์ของคำแสดงถึงความหมายและที่มาของคำนั้น โด...
การวิเคราะห์ หมายถึง ?... การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อทำความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่ว...
การอ่าน หมายถึง (Reading)... การอ่าน เป็นกระบวนการรู้การถอดรหัสสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างหรือเอาความหมาย การอ่านเป็นวิธีการได้มาซึ่งภาษา การสื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศและความคิด ...