ความสำคัญของการตลาด ( The Importance of Marketing )

0
124917
Klook.com

ความสำคัญของการตลาด หรือ  The Importance of Marketing เราสามารถแบ่งแยกออกเป็นความสำคัญได้ 3 ทาง คือ

1.ความสำคัญต่อบุคคล

ต่อบุคคล ในที่นี้ หมายถึง บุคคลในหน่วยงานต่าง เช่น  หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรทางการตลาดนั่นเอง ซึ่งทางการตลาดจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่บุคคลในสังคมได้ เช่น ผู้ขาย คนวางแผนการขาย  คนคิดโฆษณา  นักวิจัยตลาด ผู้ผลิต  นักวิจัยการตลาด  เป็นต้น เป็นการสร้างรายได้ไปในตัวให้กับบุคคลภายในตัว ทำให้เกิดอาชีพเพิ่มขึ้นคนจะได้ไม่เกิดการแย่งงานกันอีกด้วย  นอกจากนี้ บุคคล ยังหมายถึงผู้บริโภคหรือลูกค้าได้อีกด้วย  เพราะการตลาดจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น  ด้านเวลา ด้านสถานที่ มีการจัดหาสิ่งต่างๆเพื่อมาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  ทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและมีความสุขในการได้รับบริการหรือบริโภคสินค้า โดยการตลาดยังสามารถให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเลือกซื้อสินค้าได้อีกด้วยน้า

2.ความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ

การตลาดสามารถช่วยสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัท ธุรกิจ องค์กร เมื่อเจ้าของกิจการผลิตสินค้าออกมาสู่ตลาดและจำหน่ายจะทำให้เกิดรายได้ย้อนกลับ  ทำให้สามารถลงทุนสร้างรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการหมุนเวียนไป นอกจากนี้ การตลาดยังทำให้เกิดองค์กรธุรกิจใหม่ๆในรูปแบบที่แตกต่างขึ้น เช่น ร้านขายปลีก  นายหน้า  พ่อค้าคนกลางเพื่อต่อรองราคาสินค้า  การขนส่ง  ประกัน และอีกมากมาย ทำให้เกิดทางเลือกให้ผู้ประกอบอาชีพให้เลือกสรร และเกิดการขยายตัวในระบบตลาดนั่นเอง

3.ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม

ความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคม คือ ทำให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตมากขึ้น  เนื่องจากตลาดทำให้เกิดธุรกิจ  เกิดการผลิต  การลงทุน  เกิดการจ้างงานซึ่งส่งผลต่อรายได้  เกิดการกระจายรายได้และทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแก่บุคคล  โดยไม่มีปัญหาเรื่องการจ้างงาน ทำให้บุคคลมีทรัพย์สินมากขึ้น ส่งผลไปยังการเพิ่มอำนาจในการซื้อของ ยังช่วยยกมาตราฐานระดับค่าครองชีพของสังคมให้สูงขึ้น  ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลย้อนกลับมาทำให้เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น

ความสำคัญของตลาดมีเยอะมาก  สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของเราทุกคนให้อยู่ดีขึ้น  มีนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมากขึ้น  มีเครื่องอำนวยความสะดวก ทำให้ประเทศเราก้าวหน้ามากขึ้นค่ะ ต้องขอบคุณ Phillip Kotler บิดาทางการตลาดมากๆเลยค่ะ

 

Klook.com