หน้าที่ การตลาด (Marketing Function) คืออะไร?

0
94537
Klook.com

หน้าที่ถือว่ามีบทบาททางมากที่จะทำให้สินค้าหรือบริการส่งต่อจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้หรือผู้บริโภค ซึ่งหน้าที่หลักของนั้นสามารถจำแนกได้ออกเป็น  8 หน้าที่ด้วยกัน  ได้แก่

  1. สารสนเทศทางและวิจัยตลาด ( Marketing  Information and Research )

คือต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตลาดมาทำการวิจัยต่างๆเพื่อเอาข้อมูลที่ได้มาวางแผนและควบคุมกิจกรรมทาง  ได้แก่ จำนวนประชากรในตลาด  มีรายได้ระดับไหน  เพศ อายุ  ศาสนา เชื้อชาติ เป็นการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคนั้นเองค่ะ  นอกจากนี้ต้องศึกษากลยุทธ์ทาง เพื่อให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างคู่แข่งทางด้านบริษัท (เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง)

  1. การซื้อขาย ( Buying )

เป็นการจัดหาสินค้าและบริการออกจำหน่าย หรือในบางครั้งกิจการก็อาจจะซื้อสินค้าผ่านพ่อค้ากลาง  ในการซื้อนั้นต้องคำนึงถึงงบประมาณในการจัดซื้อแต่ละครั้งต้องพิจารณาหลายๆอย่าง เช่น ชนิด คุณภาพ เป็นต้นค่ะ

  1. การเก็บรักษา (Storing)

หน้าที่ในการเก็บรักษานี้ คือ การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอออกจำหน่าย  หรือ การขนส่ง  เพื่อลดเรื่องของสินค้าขาดตลาด ต้องระวังสินค้าที่เก็บไว้อาจจะล้าสมัยทำให้ขายไม่ได้และขาดทุน

  1. การจัดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า (Standardinzing and Granding )

ต้องมีการกำหนดมาตรฐานของสินค้าไว้ก่อนที่จะออกจำหน่ายเพื่อให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเพื่อทำให้การซื้อขายง่ายขึ้นและไม่เกิดปัญหาได้ในภายหลัง

  1. การขาย (Selling)

การขายสินค้าถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆเลย ซึ่งผู้ขายต้องศึกษาเทคนิคหรือกลยุทธ์ทางการขายให้ละเอียด มีการขายหลายแบบ  ทั้งขายด้วยเงินสด  ขายด้วยเงินเชื่อ มีการให้ส่วนลด โดยมีการใช้เทคนิคด้านการขายเข้ามาช่วย  ได้แก่

หน้าที่ทางการตลาด

  1. การขนส่ง (Logistic)

การขนส่งมีหลายแบบ ขนส่งทางบก  ขนส่งทางอากาศ  ขนส่งทางน้ำ  ขนส่งทางรถไฟ  แต่จะเลือกวิธีการขนส่งนั้นต้องเลือกโดยคำนึงรายละเอียดของสินค้ารวมทั้งค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมและคุ้มค่าด้วยค่ะ (โลจิสติกส์ คือ)

  1. การเงิน (Financing)

กิจการต้องใช้เงินมาลงทุน ถ้าเงินไม่พอก็ต้องกู้เงิน ทำให้เกิดหนี้สิน  เราต้องมีงบประมาณหมุนเวียนที่เพียงพอในการดำเนินงาน ต้องจัดสรรให้ดี

  1. การรับภาระเสี่ยงภัย (Taking  Risks)

การเสี่ยงภัยเกิดขึ้นได้เสมอ อุบัติเหตุที่ทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย หรือจากภัยธรรมชาติ เนื่องจากการรักษาที่ไม่ปลอดภัย เราจึงควรหาวิธีป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่างๆซึ่งไม่มีทางรู้ได้เลยค่ะ

 

      หน้าที่นั้นสำคัญมาก ถ้าเราสามารถทำตามหน้าที่เหล่านี้ได้ก็จะสร้างกำไรและรายได้ให้แก่กิจการของเราได้แน่นอนค่ะ

 

Klook.com