การทำวิจัย และ ขั้นตอนการทำวิจัย อย่างละเอียดชัดเจน ตอนที่ 3

0
4480

การทำวิจัย และ ขั้นตอนการทำวิจัย อย่างละเอียดชัดเจน ตอนที่ 3 :
หลักการและรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 2/2

การทำวิจัย

ส่วนประกอบและวิธีเขียนรายงานการวิจัย

1.รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ

รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพมีส่วนประกอบที่แบ่งเป็นส่วนนำ ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนอ้างอิง เหมือนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ แต่ความแตกต่างอยู่ที่รายละเอียดของส่วนเนื้อเรื่อง ดังนี้

1.ส่วนนำ ประกอบด้วย

 1. ปกนอก (Cover)
 2. ปกในหรือหน้าชื่อเรื่อง (Title Page) เป็นหน้าสำคัญที่สุดของรายงานการวิจัย
 3. บทคัดย่อ เป็นการเขียนที่สรุปความเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องนั้น
 4. Abstract เป็นบทคัดย่อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ
 5. คำนำ (Preface) เป็นข้อความที่ผู้วิจัยบอกให้ผู้อ่านทราบถึงที่มาหรือมูลเหตุจูงใจให้ทำวิจัยเรื่องนั้น
 6. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) เป็นข้อความแสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนช่วยให้ผู้วิจัยทำงานวิจัยได้สำเร็จ 7.สารบัญ (Table of Contents)
 7. สารบัญตาราง (List of Tables) คือการนำเสนอตารางที่ปรากฏในรายงานการวิจัย
 8. สารบัญภาพ (List of Figures) คือการนำเสนอแผนภูมิ แผนภาพ หรือกราฟ หรือภาพประกอบที่ปรากฏในรายงานการวิจัย

2.ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนสำคัญที่สุดของรายงานการวิจัย รายละเอียดของเนื้อหามีดังนี้

เนื้อหาของการวิจัยเชิงคุณภาพไม่จำเป็นต้องแบ่งเป็น 5 บท อาจมีมากกว่า 5 บทก็ได้ เนื้อหาอาจประกอบด้วย

 1. บทที่กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่องที่วิจัย วัตถุประสงค์ และวิธีการวิจัย
 2. บทที่กล่าวถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)
 3. บทต่าง ๆ ที่รายงานผลการวิจัย ซึ่งมีหลายบท
 4. บทสรุปและอภิปรายผล

ตัวอย่างโครงร่างเนื้อหา

 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ประวัติความเป็นมาของเรื่องที่ทำวิจัย
 • บทที่ 3 หัวข้อเรื่องที่ทำการวิจัย
 • บทที่ 4 หัวข้อเรื่องที่ทำการวิจัย
 • บทที่ 5 หัวข้อเรื่องที่ทำการวิจัย
 • บทที่ 6 หัวข้อเรื่องที่ทำการวิจัย
 • บทที่ 7 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 1. ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วยสององค์ประกอบหรือหัวข้อ คือ 1. บรรณานุกรม (Bibliography)ต้องเขียนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนด ในกรณีที่ไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบไว้ ควรยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 2. ภาคผนวก (Appendice) การเขียนภาคผนวก อาจทำเป็นภาคผนวกเดียวหรือหลายภาคผนวกก็ได้

งานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์มักจะมีการเสนอประวัติย่อของผู้เขียนต่อท้ายไว้ด้วย

2.การเขียนบทความวิจัย

การเขียนบทความวิจัยเพื่อส่งไปลงในวารสารต่าง ๆ ควรศึกษาข้อกำหนดของวารสารนั้น ๆ เกี่ยวกับรูปแบบ (Format) และหัวข้อที่จะต้องปรากฏในบทความซึ่งข้อกำหนดอาจมีความแตกต่างกัน โดยทั่วไป บทความมีองค์ประกอบ ดังนี้

 1. ชื่อบทความ

2.ชื่อผู้เขียน  มักจะให้บอกสถาบันที่สังกัด และ e-mail address

3.บทคัดย่อ และ/หรือ Abstract ซึ่งมักเป็นแบบย่อหน้าเดียว

4.คำนำ หรือ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

5.วัตถุประสงค์ของการวิจัย

6.ระเบียบวิธีการวิจัย หรือ วิธีการวิจัย

7.ผลการวิจัย

8.อภิปรายผล

9.เอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม

10.ภาคผนวก (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)

3.การเขียนบทคัดย่อ (Abstract) 

 1. ส่วนหัว ซึ่งจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและเนื้อหาตามที่แต่ละสถาบันกำหนด
 2. ส่วนเนื้อหา เป็นเนื้อหาของบทคัดย่อ ซึ่งแบ่งเป็น 3 แบบ คือ
 • แบบ 5 ย่อหน้า
 • แบบ 4 ย่อหน้า
 • แบบ 3 ย่อหน้า นิยมมากที่สุด
 1. ส่วนช่วยการค้นหา ได้แก่ คำสำคัญ (Keywords)

หลักการเขียนบทคัดย่อแบบ 5 ย่อหน้า

 • ย่อหน้าที่ 1 ระบุหลักการหรือความสำคัญของเรื่องที่วิจัย
 • ย่อหน้าที่ 2 ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • ย่อหน้าที่ 3 ระบุระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ย่อหน้าที่ 4 ระบุผลการวิจัย โดยนำเสนอเป็นข้อ ๆ
 • ย่อหน้าที่ 5 ระบุการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

หลักการเขียนบทคัดย่อแบบ 4 ย่อหน้า

 • ย่อหน้าที่ 1 ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • ย่อหน้าที่ 2 ระบุระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ย่อหน้าที่ 3 ระบุผลการวิจัย โดยนำเสนอเป็นข้อ ๆ
 • ย่อหน้าที่ 4 ระบุการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

หลักการเขียนบทคัดย่อแบบ 3 ย่อหน้า

 • ย่อหน้าที่ 1 ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัย
 • ย่อหน้าที่ 2 ระบุระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ย่อหน้าที่ 3 ระบุผลการวิจัย โดยนำเสนอเป็นข้อ ๆ

การเขียนคำสำคัญของบทคัดย่อ

คำสำคัญ คือคำที่จะช่วยให้ผู้คนคว้าได้เข้าถึงบทคัดย่อเรื่องนี้ในการค้นด้วยคอมพิวเตอร์ มีหลักในการเขียนคำสำคัญดังนี้

 1. ในบทคัดย่อแต่ละเรื่อง ควรเสนอคำสำคัญหลาย ๆ คำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นคว้า นิยมเสนอมากถึง 5 คำ
 2. ต้องเสนอเป็นคำ อย่าเสนอเป็นวลีหรือประโยค
 3. คำที่เสนอต้องปรากฏในชื่อเรื่องหรือเนื้อหาของบทคัดย่อ

(ร.ศ. ดร.ประพนธ์ เจียรกูล,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : ออนไลน์ )

Related Post

การเขียนบรรณานุกรม (พร้อมตัวอย่าง)... สำหรับโครงสร้างของการเขียนรายงาน บรรณานุกรมเป็นส่วนประกอบที่อยู่ในลำดับท้ายๆ บางครั้งอาจใช้คำว่า อ้างอิง แต่ทั้งสองคำมีลักษณะการเขียนและรูปแบบที่แตกต่...
การเขียนอ้างอิง (พร้อมตัวอย่าง)... การจัดทำรายงานที่ต้องมีการค้นคว้าหาแหล่งข้อมูล เมื่อนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาเป็นส่วนประกอบในรายงานเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้ว ต้องมีการเขียนอ้างอิ...
Am pm คืออะไร ? อักษรย่อที่มีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีอยู่มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเห็นสัญลักษณ์หรืออักษรต่อเหล่านั้น ก็จะทำให้เข้าใจได้เป็น...
ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี คืออะไร?... การหักลดหย่อนภาษี คือ? การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้...
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง ?... พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายไทย ประเภท พระราชบัญญัติ ตราโดย สภานิติบัญญัติแ...
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คืออะไร ?... คำว่า พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. รถยนต์ที่มีทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับโดยกฎหม...
พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร ?... คำว่า “พ.ร.บ.” ย่อมาจากพระราชบัญญัติ ส่วน พ.ร.บ. รถยนต์ คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายที่บังคับให...
พ.ร.บ. หมายถึง (ACT) พ.ร.บ. หรือ พระราชบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ถือเป็นการวางระเบียบบังคับความประพฤติของตัวบุคคลร...