ธุรกิจระหว่างประเทศ และ การตลาดระหว่างประเทศ คืออะไร?

0
26780
Klook.com

ความหมายของธุรกิจระหว่างประเทศ

การตลาดระหว่างประเทศ หรือ International  Marketing คือ กระบวนการวางแผนและการบริหารแนวคิดเกี่ยวกับการตั้งสินค้า  การส่งเสริมการขาย  และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้เกิดการแลกเปลี่ยนในความพอใจของลูกค้าในอีกประเทศหนึ่ง

การตลาดระหว่างประเทศ

ความสำคัญของ การตลาดระหว่างประเทศ

 1. การที่เราศึกษาตลาดในต่างประเทศ ทำให้ธุรกิจสามารถประสบคามสำเร็จและสามารถขยายกิจการ
 2. การตลาดระหว่างประเทศทำให้เกิดการค้าที่ระหว่างเทศทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการขยายตัวของการจ้างงาน  ทำให้มีการกระจายรายได้ของคน
 3. การศึกษาธุรกิจของต่างประเทศทำให้เปิดโลกให้กว้างขึ้น สามารถมองเห็นถึงกลยุทธ์ต่างๆและสามารถรับมือได้ดี
 4. การตลาดระหว่างประเทศต้องดีจริงๆถึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงต้องพยายามปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นไป ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปด้วย
 5. การค้าระหว่างประเทศทำให้มีการกระจายความเสี่ยง เมื่อเศรษฐกิจในประเทศกำลังตกต่ำ ยังมีการค้ารายได้ในต่างประเทศ  ทำให้กิจการดำรงอยู่ได้โดยไม่รับผลกระทบมากเกินไป
 6. การค้าระหว่างประเทศทำให้ประเทศมีการหมุนเวียนทางการค้า เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในตลาดต่างประเทศ

 1. สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม  คือ  ระบบองค์ประกอบของพฤติกรรมการเรียนรู้ที่คนในสังคมจะแตกต่างกัน  รวมทั้ง  ศาสนา  เชื้อชาติ  เป็นต้น
 • ภาษา คือสิ่งที่ใช้ถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งโดยคำพูด  ในโลกมีหลายภาษามากมาย แต่ภาษาที่เป็นศูนย์กลาง  ก็คือภาษาอังกฤษ  มีอีกภาษานึงก็คือ ภาษาท่าทาง  เช่น คนไทยก็ไหว้เป็นการทักทาย  คนตะวันตก ใช้การจับมือ ทักทายกัน เป็นต้น
 • ศาสนา เป็นพื้นทางของความเชื่อ  ทัศนคติ  การยึดเหนี่ยวทางใจ เช่น อิสลามไม่กินหมู  ชาวฮินดูไม่กินเนื้อวัวทำให้แมคโดนัลในประเทศอินเดียไม่มีเนื้อวัว เป็นต้น
 • ความเชื่อ เช่น การทำธุรกิจต้องมีความตรงเวลา  การผิดเปรียบเสมือนความไม่จริงใจ ในประเทศฟินแลนด์
 • สุนทรียภาพ เรื่องความงดงามและศิลปะ  ผู้คนแต่ละประเทศมีมุมมองที่แตกต่างกัน
 • การศึกษา บางประเทศยังล้าหลัง ทำให้ขาดการศึกษาที่ดี เราจึงควรทำการค้าที่เข้าใจง่ายๆ
 1. สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย

หลายๆประเทศมีกฎหมายที่รัดกุมเรื่องการค้าขาย เราจึงควรศึกษาให้ละเอียดและรอบคอบเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาระหว่างทำการค้า และระบบการเมืองที่ไม่เหมือน มีทั้ง ประชาธิปไตยทั้งแบบรัฐสภาและแบบประธานาธิบดี  แบบคอมมิวนิสต์ เป็นต้น

 1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
 • ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การวัดมูลค่าผลผลิตในประเทศ
 • รายได้ต่อหัวประชากร ศึกษารายได้ของประชากร  เพื่อที่จำแสดงให้เห็นกำลังซื้อของคนในประเทศ
 • อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ การเติบโตดูการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
 • เงินเฟ้อ ภาวะระดับสินค้าสูงขึ้นเรื่อยๆทำให้มูลค่าของเงินมีแนวโน้มลดลง
 • ประชากร ประชากรบ่งบอกขนาดของตลาด

ไม่ว่าจะเริ่มทำการตลาดในประเทศไทยเราตามจังหวัดต่างๆ เหนือ ใต้ ออก ตก หรือ การตลาดลาดระหว่างประเทศ ก็มีความสำคัญพอๆกัน เพราะควรที่จะทำความรู้จัก ศึกษา และ เข้าใจ การใช้ชีวิตของเมืองนั้นให้เข้าใจซะก่อน ทั้ง เศรษฐกิจ การเมืองหรือกฎหมาย และ วัฒนธรรม เพื่อจะได้ผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดี นั้นเองครับ

.

Klook.com