การบริหารธุรกิจเบื้องต้น เรื่องเล็กๆก่อนเริ่มศึกษาธุรกิจ

0
28047
Klook.com

การบริหารธุรกิจเบื้องต้น

ก่อนที่เราจะบริหารธุรกิจนั้นเราก็ต้องทราบความรู้ทั่วไปทางธุรกิจกันก่อนเพื่อเรียนรู้จุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจ ผลิตสินค้าและบริการให้ตอบสนองได้ตามความต้องการของผู้บริโภค

ความหมายของธุรกิจ

ธุรกิจ คือ อาชีพที่เกี่ยวกับการค้าขาย จะเป็นการผลิตสินค้าและบริการ มีการซื้อและแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้เงินตรา  จะมีผลประโยชน์ตอบแทน คือ กำไรและขาดทุน

จุดมุ่งหมายของการบริหารธุรกิจเบื้องต้น

จุดมุ่งหมาย  คือ การทำให้ได้กำไรมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากการบริหารของหน่วยงานราชการและการกุศลที่มีจุดมุ่งหมายในการให้บริการแก่คนโดยไม่หวังผลกำไรตอบแทน โดยแบ่งออกเป็น 2อย่าง ได้แก่

 1. การบริหารธุรกิจแบบหวังผลกำไร (Profit) มักเป็นของเอกชนที่มีทั้งรูปแบบของเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน  บริษัท และหวังว่าจะได้กำไรกลับมา
 2. การบริหารแบบไม่หวังผลกำไร ( Non-Profit ) เน้นการให้บริการโดยคำนึงถึงรายได้ของประชาชนเป็นหลัก ได้แก่ สาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งการประปา การไฟฟ้า  รถสาธารณะ เป็นต้น

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารธุรกิจ

ในการประกอบธุรกิจสิ่งที่เราต้องการ คือหวังผลกำไร  แต่นอกจากการได้กำไรแล้ว ยังต้องการสิ่งๆต่าง ดังนี้

 1. เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ (Growth) ผู้ประกอบการหวังผลทางการเติบโตทางธุรกิจให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น มียอดขายเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มสาขาของธุรกิจ และ การขยายขนาดของธุรกิจ
 2. เพื่อความมั่นคงของกิจการ (Stability) ผู้ประกอบการต้องการให้ธุรกิจมีความมั่นคงแข็งแรงในทุกๆด้าน เช่นด้านการเงิน เพื่อจะได้ไม่หยุดชะงักเมื่อสภาพเศรษฐกิจเกิดความย้ำแย่

หน้าที่ขององค์การของการบริหารธุรกิจ (Bussiness  Functions)

 1. องค์การและการจัดการ   หมายถึงบุคคล 2คนขึ้นไปประสานงานกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ โดยมีกระบวนการในการบริหารดังนี้

–  การวางแผน  ( planning )

– การจัดองค์กร  ( Organizing )

– การจัดบุคคลเข้าทำงาน ( Staffing )

– การสั่งการ  ( Directing )

– การควบคุม ( Controlling )

 1. การผลิตและการปฏิบัติการ หมายถึง การผลิตสินค้าให้มีความสม่ำเสมอ โดยให้เกิดผลเสียน้อยที่สุดและได้ผลผลิตมากที่สุด มีการปรับตัวเข้าหาความต้องการที่ลูกค้าจะซื้อได้
 2. ทรัพยากรมนุษย์ คือ บุคคลในองค์กรที่มีความสามารถที่จะทำให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
 3. การตลาด ต้องคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก มีกลยุทธ์ตลาดที่สามารถรับกับสถานการณ์ต่างๆได้
 4. การบัญชี เป็นการจัดทำรายงานทางการเงินโดยบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างละเอียด เพื่อใช้วางแผนทางการเงิน
 5. การเงิน เพื่อให้เกิดการคล่องตัวทางการเงินเพื่อสร้างกำไรให้เกิดสูงสุด
 6. ระบบสารสนเทศ  เป็นระบบกระบวนการที่ออกแบบเพื่อเก็บรักษา  รวบรวม  แยกแยะและนำกลับมาเพื่อประสานงานต่อไป

หมายเหตุ ก็จบกันไปแล้วสำหรับ เรื่อง การบริหารธุรกิจเบื้องต้น ท่านสามารถศึกษาเรื่องต่างๆได้จากเว็บ im2market เพิ่มได้ทั้งในเรื่องของการเงิน การตลาด การจัดการ และ การบัญชี ตามหมวดหมู่ด้านบนของเว็บไซต์ได้เลยครับ

.

Klook.com