ประวัติอาเซียน ASEAN ความเป็นมาร่วม 50 ปี ของการลงนาม

0
2597

ย้อนเวลากลับไป เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2508 จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ.2558 ) เป็นเวลาร่วม 50 ปีที่ 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ลงนามในปฏิญญากรุงเทพ เพื่อร่วมมือกันเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปัจจุบันมีประเทศสมาชิก รวม 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก  การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ

ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเป้าหมายจะก้าวไปสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” จากความเป็นมาเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ.2540 ผู้นำอาเซียนได้รับรองเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 เพื่อกำหนดเป้าหมายว่าภายในปีพ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) อาเซียนจะเป็นหนึ่ง หรือ 10 ชาติ หนึ่งอาเซียนประวัติอาเซียน

ซึ่งต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2546 ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นำอาเซียนได้ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนเพิ่มเติม โดยได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วย ความร่วมมืออาเซียนฉบับที่ 2 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในปีพ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) ประกอบด้วยภารกิจ 3 ด้านหลัก ได้แก่

  1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
  2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้นำอาเซียนได้ลงนามในแถลงการณ์เซบู เห็นชอบให้เร่งรัดการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) เพื่อให้อาเซียนสามารถปรับตัวรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

และการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 21 เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2555 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ผู้นำอาเซียนได้ตกลงที่จะกำหนดวันที่อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ดังนั้น ความประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียนขึ้น จึงเกิดจากความต้องการสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อที่ผู้ปกครองของประเทศสมาชิก จะสามารถมุ่งความสนใจไปที่การสร้างประเทศรวมไปถึงความต้องการการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การจัดตั้งกลุ่มอาเซียนมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากสหภาพยุโรป เพราะกลุ่มอาเซียนถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนความเป็นชาตินิยม

จากสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการสรุปแนวทางของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้จำนวนหกข้อ ดังนี้

  1. ให้ความเคารพแก่เอกราช อำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด
  2. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิที่จะปลอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การรุกรานดินแดนและการบังคับขู่เข็ญ
  3. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐสมาชิกอื่นๆ
  4. ยอมรับในความแตกต่างระหว่างกัน หรือแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ
  5. ประณามหรือไม่ยอมรับการคุกคามหรือการใช้กำลัง
  6. ให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติอาเซียน ปัจจุบันจะเห็นว่า 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละประเทศตระหนักรู้ มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต

.