ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

0
433
Klook.com

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)เกิดจากการกำหนดเป้าหมายหลัก 4 ประการของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ที่ต้องการมุ่งพัฒนาอาเซียนไปสู่ การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะประกอบด้วย เสาประชาคมหลักรวม 3 เสา ได้แก่

  1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
  2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  3. ประชาคม สังคม-วัฒนธรรมอาเซียน

นอกจากนั้น ยังจัดโครงสร้างองค์กรของอาเซียนรองรับภารกิจและพันธกิจ รวมทั้งแปลงสภาพอาเซียนจากองค์กรที่มีการรวมตัวหรือร่วมมือกันแบบหลวมๆ เพื่อสร้างและพัฒนามาสู่สภาพการเป็น “นิติบุคคล” ซึ่งเป็นที่มาของการนำหลักการนี้ไปร่างเป็น “กฎบัตรอาเซียน” ซึ่งทำหน้าที่เป็น “ธรรมนูญ” การบริหารปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

การประกาศใช้กฎบัตรอาเซียน เป็นการปรับองค์กรในการทำงานแบบการรวมกลุ่มที่ กฎเป็นฐานที่สำคัญ สมาชิกทั้ง 10 ประเทศจะต้องปฏิบัติตามพันธะข้อตกลง พร้อมกับสร้างอาเซียนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล มีการปรับให้เป็นองค์กรที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทำให้เกิดประสิทธิภาพของการรวมกลุ่มมากขึ้นประชาคมอาเซียน

รายละเอียดกฎบัติอาเซียนแยกตามเสาหลักที่สำคัญ 3 เสา ได้แก่

  1. เสาหลักด้านการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน ได้แก่การสนับสนุนส่งเสริม สันติภาพ ความมั่นคง การปกครองแบบประชาธิปไตย การปกครองแบบธรรมาภิบาล การส่งเสริมให้บรรลุความเจริญร่วมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีหลักประกันที่จะทำให้เกิดสันติสุขในอาเซียน
  2. เสาหลักทางด้านเศรษฐกิจ เป็นการมุ่งพัฒนาให้เป็นตลาดร่วมและเป็นฐานการผลิตอันเดียวกัน ซึ่งจะต้องมีการไหลเวียนของสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือทั่วทั้งภูมิภาค มีสถานการณ์พัฒนาทางเศรษฐกิจในหมู่สมาชิกประชาคมที่เท่าเทียม มีกฎระเบียบที่ดีด้านการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายการแข่งขันทาง การค้า และการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพด้านการเงิน การประสานในด้านนโยบายเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ให้พร้อมเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในปี พ.ศ.2558
  3. เสาหลักทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน จะพุ่งเป้าไปที่การทำให้เห็นความสำคัญของประชากรในอาเซียน และเป็นสัมพันธภาพระหว่างประชากรของชาติหนึ่งไปสู่ประชากรของอีกชาติหนึ่ง รัฐสภาของ 10 ประเทศ จะประสานร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างบุคลากรด้านการศึกษา  สถาบันต่างๆ และภาคธุรกิจภาคเอกชนในประเทศสมาชิก รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลชั้นมันสมอง มืออาชีพ ศิลปิน นักเขียนและ สื่อสารมวลชนของทั้ง 10 ประเทศ

สรุป ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community)  ก็คือการรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือส่งท้าท้าย ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง  เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังปรากฏตามสโลแกน ที่ว่า “สิบชาติ หนึ่งอาเซียน” นั้นเอง

Klook.com