การวางแผน และ กระบวนการบริหาร เพื่อความสมบูรณ์แบบของธุรกิจ

0
2138
Klook.com

การวางแผนคือหัวใจของการบริหาร เพราะเป็นการกำหนดกรอบในการทำงาน ที่ช่วยให้ผู้บริหารไม่ต้องลองผิดลองถูก ความผิดพลาดจากการทำงานโดยไม่มีแผนงานรองรับ ทำให้ต้องสิ้นเปลืองทั้งเงินและพลังงาน นอกจากนั้นยังทำให้เสียเวลาและโอกาสประสบความสำเร็จตามสิ่งที่คาดหวังก็เป็นไปได้ยาก

ความสำคัญของการวางแผน

  1. การวางแผนทำให้เกิดความชัดเจน หมายถึงโลกมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอๆ การวางแผนคือการกำหนดกรอบในการทำงานที่ช่วยให้เกิดความผิดพลาดได้น้อยที่สุด เนื่องจากมีกรอบการทำงานที่ชัดเจน
  2. การวางแผนนำไปสู่ความสำเร็จตามสิ่งที่มุ่งหวัง เพราะการทำงานตามแผนย่อมเกิดความผิดพลาดในขณะปฏิบัติงานได้น้อยที่สุด
  3. การวางแผนทำให้เกิดความคุ้มค่า เพราะสามารถควบคุมได้ทุกระบบ
  4. การวางแผนทำให้เอื้ออำนวยในการคุมงาน และการตรวจสอบการทำงาน เนื่องจากการวางแผนมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้ล่วงหน้า การติดตามผลจึงทำได้ง่าย

ระยะเวลาในการวางแผน

  1. การวางแผนระยะยาว หมายถึงการวางแผนที่ใช้เวลาเป็นปี หรือมากกว่า เช่น 1-3 ปี 1-5 ปี หรือในบางเรื่องอาจมีการวางแผนระยะยาวใช้เวลาล่วงหน้ามากกว่า 10 ปี ผู้รับผิดชอบ โดยทั่วไปเป็นแผนงานของผู้บริหารระดับสูง
  2. การวางแผนระยะสั้น หมายถึง การวางแผนเป็นเดือนหรืออาจถึง 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ โดยปกติจะเสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ปี หรือ 6 เดือน ผู้รับผิดชอบได้แก่ผู้บริหารระดับกลาง
  3. การวางแผนปฏิบัติการ หมายถึง การวางแผนเพื่อลงมือกระทำ ผู้รับผิดชอบได้แก่หัวหน้าแผนก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชั่วคราว เมื่องานเสร็จสิ้นก็พ้นวาระการรับผิดชอบ

สำหรับขั้นตอนในการวางแผนต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ ทั้งความยากง่ายของงาน จำนวนคน กำหนดระยะเวลา และงบประมาณหรือขนาดของการลงทุน ซึ่งทั้งหมดผู้บริหารต้องทำการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครอบคลุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการวางแผนและกระบวนการบริหาร

 

Klook.com