การบริหารงานบุคคล คือ หัวใจสำคัญของการเริ่มต้นทำธุรกิจ 3/3

0
1940
Klook.com

การบริหารงานบุคคล ตอน การทำงานเป็นทีม

การทำงานร่วมกันหรือการทำงานเป็นทีม มีความสำคัญมากสำหรับการบริหารงานบุคคล เพราะนอกจากจะได้ความคิดที่หลากหลายและสามารถสร้างความสำเร็จในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นทีมยังทำให้ผู้บริหารได้ทั้งงานและได้ทั้งคนที่มีคุณภาพ

การทำงานเป็นทีม

ในการทำงานเป็นทีม หมายถึงการทำงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน แต่ทุกคนในทีมต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ องค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีมก็คือบุคคลในทีมหรือสมาชิกในกลุ่มหากทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นคนที่มีคุณภาพก็สามารถเสริมแรงให้การทำงานบรรลุเป้าหมายได้ตามที่มุ่งหวัง

องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม

  1. การจัดรูปแบบของการทำงานเป็นทีม รูปแบบของการทำงานเป็นทีม มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้นำหรือผู้บริหารที่มีความสามารถ จะพิจารณารายละเอียดในการจัดรูปแบบของทีมตามสถานการณ์ เช่น การมีเป้าหมายและขั้นตอนที่ชัดเจน การประสานงาน ลักษณะและขนาดของกลุ่มหรือทีม เพื่อปรับกระบวนการบริหารให้เหมาะสมกับขนาดของกลุ่ม
  2. ผู้นำทีม คุณสมบัติของผู้นำทีมต้องมีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ มีความรู้ในการวางแผน มีเทคนิคในการเสริมแรงและสร้างพลังใจ มีเทคนิคเผชิญต่อการขัดแย้ง
  3. สมาชิกกลุ่ม การทำงานเป็นทีมสมาชิกกลุ่มควรมีคุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี้ มีความตั้งใจจริงที่จะทำงาน มีความรู้ความชำนาญในงานนั้นๆ และมีความร่วมมือและตระหนักในการทำงานเป็นทีม

ในการทำงานเป็นทีม พฤติกรรมของสมาชิกย่อมแตกต่างกัน เช่น การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น และความสนใจที่แตกต่างกัน ดังนั้นปัญหาจึงเกิดขึ้นได้เสมอ หัวหน้าทีมหรือผู้บริหารจึงต้องมีศักยภาพสูงเพื่อดูแลทั้งคนและงานไปพร้อมๆกัน

การบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคล ตอน การติดตามงาน

การบริหารงานบุคคล กุญแจสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ก็คือ ขั้นตอนการติดตามงาน ผู้บริหารระดับมืออาชีพจะให้ความสำคัญกับตัวบุคคลและยึดรูปแบบการบริหาร โดยวิธีกระจายงานและจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งจะกำหนดขอบเขตและเวลาในการทำงานไว้ก่อนเสมอ เพื่อการควบคุมติดตามงาน

หลักการติดตามงาน

  1. การติดตามคน หมายถึงการติดตามดูแลความเป็นอยู่ ติดตามดูแลกำลังคนว่ามีความเหมาะสมกับปริมาณงานหรือไม่อย่างไร การติดตามงานยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือมีปัญหาอุปสรรคก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันเวลา
  2. การติดตามเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน เช่นยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมีเพียงพอหรือไม่ หรือมีปัญหาที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ การติดตามงานในลักษณะนี้มีผลต่อความก้าวหน้าของงาน
  3. การติดตามระบบการเงิน เป็นการติดตามเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายหรือการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งระบบการเงินมีผลต่อสภาพคล่องในการดำเนินงาน
  4. การติดตามเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานหรือไม่
  5. การติดตามงานโดยการช่วยเหลือให้ผู้ปฏิบัติงานมีอำนาจในการตัดสินใจในบางเรื่อง เป็นการสนับสนุนให้มีอำนาจเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น
  6. การติดตามงานโดยการเข้าไปสร้างบรรยากาศที่ดี ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญกำลังใจ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เป็นการสร้างบรรยากาศให้เกิดความอบอุ่นและเป็นกันเองในการทำงานร่วมกัน

หลักการบริหารงานบุคคล ขั้นตอนการติดตามงานมีความสำคัญเพราะไม่ใช่เป็นเพียงการติดตามความก้าวหน้าของการทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นขั้นตอนการดูแลบุคคลากรการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในองค์กรอีกด้วย

 

Klook.com