การบริหารงานบุคคล คือ หัวใจสำคัญของการเริ่มต้นทำธุรกิจ 1/3

0
36962
Klook.com

การบริหารงานบุคคล ตอน หัวใจของการทำงาน

การเป็นผู้บริหารองค์กรหรือสวมบทบาทในฐานะนักบริหารโดยเฉพาะการบริหารองค์กรธุรกิจนอกจากผู้ทำหน้าที่บริหารจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นักบริหารที่ดียังต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้าน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด และด้านทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารงานบุคคล ซึ่งความแตกต่างระหว่างพนักงานทั้งในด้านความรู้ความถนัด และความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนถือเป็นหัวใจของการทำงาน ที่หัวหน้าหรือผู้บริหารสามารถนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานได้

การบริหารงาน หมายถึงอะไร ? 

การบริหารงาน ก็คือการทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือกระบวนการทำงานร่วมกับผู้ผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยหน้าที่การงานดำเนินไปด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งต้องเกี่ยวข้องทั้ง คน เงิน สิ่งของ เครื่องใช้ และเวลา โดยมีระเบียบและกฎเกณฑ์เป็นตัวกำหนดกรอบในการบริหาร

หลักการบริหารโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การบริหารงาน และการบริหารคน สำหรับขั้นตอนในการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานหรือบริหารคน ก็จะต้องเจอทั้งงานและคนควบคู่กันไปเสมอ และสัดส่วนระหว่างคนกับงานขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรและความยากง่ายของงาน ดังนั้น การบริหารงานที่ดีจึงต้องได้ทั้งการบริหารงานและบริหารคน ซึ่งการบริหารคนหรือการบริการบุคคลกรถือเป็น “หัวใจของการทำงาน” กล่าวคือเมื่องานประสบความสำเร็จ คนหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องมีความสุข มีขวัญกำลังใจที่ดี มีการทุ่มเทเพื่องานและองค์กร

ผู้บริหารที่ดีมีความสามารถจึงต้องทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้กระบวนการบริหารงานบุคคลที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

การบริหารงานบุคคล

การบริหารงานบุคคล ตอน การจัดบุคคลให้เหมาะกับงาน

การบริหารงานบุคคล หน้าที่ของผู้บริหารก็คือการกำหนดเป้าหมายและสั่งการ ส่วนผลงานจะประสบความสำเร็จได้มากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆหลายประการ การจัดบุคคลให้เหมาะกับงาน ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญขององค์กร เพราะการสรรหาบุคคลให้ได้คนดีเหมาะสมกับงานสามารถนำพาองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

การจัดบุคคลให้เหมาะกับงานจะต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับคนเข้าทำงานจนกระทั้งออกจากงาน หรือเกษียณอายุการทำงาน ดังนั้นกระบวนการสรรหาบุคคลจึงเริ่มจากขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

  1. การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน โดยเลือกตามความเหมาะสมของงานผู้บริหารที่มีความสามารถจะไม่คำนึงถึงภาวะปัจจุบันของงานเท่านั้น แต่ควรคำนึงอนาคตของงานและของคนที่เข้ามาด้วย
  2. การเลือกเฟ้น คือกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงาน โดยผ่านขั้นตอน เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การทำแบบทดสอบ การขอดูประวัติส่วนตัว การสัมภาษณ์ การตรวจสอบจากหนังสือรับรอง และการตรวจร่างกาย
  3. การแนะนำ ขั้นตอนนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและประทับใจต่อองค์กรอาจมีการเลี้ยงรับ เพื่อแนะนำเพื่อนร่วมงาน บอกให้ทราบถึงตำแหน่งหน้าที่ของผู้บริหาร หรือแนะนำลักษณะการทำงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความสามารถในการทำงานให้แก่บุคลลากรภายในองค์กร
  5. การประเมินผลงาน  ขั้นตอนนี้คือการประเมินดูว่าบุคลากรสามารถบรรลุมาตรฐานที่องค์กรตั้งไว้หรือไม่

การบริหารงานบุคคล ตอน การควบคุม

การควบคุมเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการบริหารงานบุคคล ผู้บริหารที่มีความสามารถจะต้องสร้างมาตรฐานของตนเอง หรือมีหลักการบริหารที่น่าเชื่อถือและหลักการนั้นต้องมีความเป็นไปได้ควบคู่ไปกับการวางแผนงาน เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ความหมายของการควบคุม

การควบคุมหมายถึง การตั้งมาตรฐานไว้เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน ซึ่งการควบคุมแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

1.การควบคุมแผนงานส่วนรวม 2.การควบคุมแผนการปฏิบัติงาน 3.การควบคุมการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการควบคุมงาน

การบริหารงานบุคคลจะแบ่งระดับการบริหารออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับล่าง ซึ่งผู้บริหารแต่ละระดับมีงานที่ต้องควบคุมต่างกัน ดังนี้

  • ผู้บริหารระดับสูง (Director) การควบคุมจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า โดยพิจารณาจากแผนหลักว่าผลงานที่ทำเป็นไปตามแผนที่ร่วมกันวางไว้หรือไม่ แล้วนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์หรือพิจาณาว่าควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
  • ผู้บริหารระรับกลาง (Manager) การควบคุมมุ่งเน้นไปที่งานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย โดยติดตามควบคุมคอยสนับสนุนส่งเสริม และให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
  • ผู้บริหารระดับล่าง (Supervisor) มุ่งควบคุมงานที่ผู้บริหารระดับกลางมอบให้ตามความถนัด โดยมีพนักงานจำนวนหนึ่งเป็นลูกมือ การควบคุมระดับนี้ต้องมีความใกล้ชิด คือหัวหน้าจะต้องลงไปเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพราะนอกจากจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดกำลังใจ หากเกิดปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ยังจะช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะดำเนินงานได้อีกด้วย

ดังนั้น ความสำคัญของการควบคุมก็คือ ทำให้ทราบเหตุการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นกับแผนการดำเนินงาน และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา หรือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้

การบริหารงานบุคคล อ่านต่อ : การบริหารงานบุคคล คือ หัวใจสำคัญของการเริ่มต้นทำธุรกิจ 2/3
Klook.com