การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประโยชน์ของการบริการเชิงกลยุทธ์ 3/3

0
16449
Klook.com

การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประโยชน์ของการบริการเชิงกลยุทธ์ 3/3

การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวไว้ในบทความตอนที่ 1 ว่าเป็นแผนที่สู่ความสำเร็จนั้น เพราะเป็นกระบวนการบริหารที่เอื้อประโยชน์มากมายต่อองค์กร หรืออาจกล่าวได้ว่าประโยชน์ที่ได้รับไม่ใช่เพียงผลกำไรจากการดำเนินการเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถก่อให้เกิดผลกำไรตามมาภายหลัง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในด้านต่างๆ ดังนี้

ประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์

  1. กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ทำให้องค์กรมีระบบการบริหารที่ดี เอื้อต่อการดำเนินงาน รวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  2. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรให้กับกิจการได้
  3. สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านต่างๆ
  4. การบริหารเชิงกลยุทธ์ เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
  5. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  6. การบริหารเชิงกลยุทธ์ทำให้รู้วิธีและเข้าใจทักษะในการดำเนินงานภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  7. ทำให้รู้วิธีปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เกิดความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานไม่หยุดชะงัก
  8. การบริหารเชิงกลยุทธ์ทำให้เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการบริหาร

การบริหารเชิงกลยุทธ์แม้ไม่ใช่หลักประกันความสำเร็จขององค์กร เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากสูตรสำเร็จใดๆทั้งสิ้น แต่ความพยายามในการทำงานนำพาซึ่งความสำเร็จได้ ในทางตรงกันข้ามก็อาจนำความล้มเหลวมาสู่องค์กรได้เช่นกัน ผู้บริหารที่มีความสามารถเท่านั้นที่จะนำพาองค์กรให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

Klook.com