การบริหารเชิงกลยุทธ์ ลักษณะการบริหาร และ กระบวนการบริหาร 2/3

0
22320

กลยุทธ์ก็คือรูปแบบหรือแผนการดำเนินงานที่รวบรวมเอาเป้าหมาย หรือนโยบายหลักเข้าไว้ด้วยกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยมีขั้นตอนที่สำคัญได้แก่การกำกับ หรือควบคุมให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในขณะนั้น ซึ่งก็คือกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ นั้นเอง

ลักษณะการบริหารเชิงกลยุทธ์

การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือกระบวนการบริหารที่มีความต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทุกแผนก หรือทุกหน่วยงานในองค์กร ลักษณะการบริหารจึงแยกออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้

1.เน้นลำดับความสำคัญของกิจกรรม

เป็นขั้นตอนผู้บริหารจะต้องดำเนินงานภายในองค์กรที่ตนรับผิดชอบอยู่ โดยเน้นในเรื่องลำดับขั้นตอนความสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การกำหนดทิศทาง  การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์การควบคุมดูแลตรวจสอบ และประเมินผลเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับเปลี่ยนให้เกิดความเหมาะสมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

2.กระบวนการที่เป็นวงจร

หมายถึง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกแล้วดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วย้อนกลับมาดำเนินการในขั้นตอนแรกอีกครั้ง วนเวียนอย่างนี้ตลอดไปเปรียบเหมือนกระบวนการที่เป็นวงจร มีการวนเวียนมายังจุดเดิมคล้ายกับการเดินตามเส้นวงกลม

3.ผสมผสานทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เป็นการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีลักษณะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหาร ในเรื่องการรวมพลังทรัพยากรมนุษย์โดยให้ความสำคัญกับการผสมผสานทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิเช่น ด้านการตลาด การผลิต การเงิน และด้านอื่นๆ

ดังนั้น ลักษณะการบริหารเชิงกลยุทธ์ จึงนอกจากจะเน้นที่ขั้นตอนการทำงานและให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานที่เป็นวงจร การบริหารงานยังมุ่งให้ทุกฝ่ายทำงานเป็นทีม มีการประสานช่วยเหลือกัน เพื่อให้เกิดพลังแห่งความสามัคคีภายในองค์กร และไม่ได้มุ่งให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความสามารถพิเศษ หรือมีอำนาจเหนือฝ่ายใด

การบริหารเชิงกลยุทธ์

การบริหารเชิงกลยุทธ์ – กระบวนการบริหาร

การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นเรื่องของกระบวนการหรือเป็นเรื่องของลำดับขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติการ ปัจจุบันกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ส่วนใหญ่ ถูกกำหนดขึ้นโดยหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์กรนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคธุรกิจ

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

สำหรับขั้นตอนหลักๆในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีลำดับขั้นตอนที่สำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จะเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพรวมขององค์กรในด้านต่างๆ ทั้งสภาพภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสภาพแวดล้อมเหล่านั้นสามารถส่งผลกระทบต่อการสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจได้

2.ขั้นตอนการกำหนดทิศทางขององค์กร

การกำหนดทิศทางขององค์กร มีองค์ประกอบหลัก 4 ประการได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดภารกิจหลักขององค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ และการกำหนดเป้าหมาย ในขั้นตอนนี้ผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจถึงวิธีการสร้างวิสัยทัศน์และการกำหนดภารกิจหลักขององค์กร คือต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถสร้างและนำเอากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมาใช้ในการกำหนดปรับเปลี่ยนทิศทางขององค์กรได้

3.ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์องค์กร

การสร้างกลยุทธ์ เป็นกระบวนการออกแบบกลยุทธ์ซึ่งจะนำไปสู่การได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน และเป็นการสร้างโอกาสในด้านต่างๆให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นเกิดจากการเคราะห์สภาพแวดล้อม และการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์กร

4.ขั้นตอนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์

การปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เป็นขั้นตอนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ เพื่อทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่างๆ ว่าจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กรมากน้อยเพียงใด

5.ขั้นตอนการควบคุมเชิงกลยุทธ์

เป็นการควบคุมองค์กรที่มุ่งการที่การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนในกระบวนการควบคุม และรู้ถึงบทบาทการตรวจสอบที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้

การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นลำดับขั้นตอนที่มีความสำคัญ เพราะนอกจากเป็นการกำหนดกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติแล้ว ผู้บริหารยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในการนำกลยุทธ์มาปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและสามารถพัฒนากลยุทธ์นั้นเพื่อนำกลับไปใช้ได้อีก

การบริหารเชิงกลยุทธ์

อ่านต่อ : การบริหารเชิงกลยุทธ์ ประโยชน์ของการบริการเชิงกลยุทธ์ 3/3

 

Related Post

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี คืออะไร?... การหักลดหย่อนภาษี คือ? การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้...
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง ?... พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายไทย ประเภท พระราชบัญญัติ ตราโดย สภานิติบัญญัติแ...
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คืออะไร ?... คำว่า พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. รถยนต์ที่มีทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับโดยกฎหม...
พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร ?... คำว่า “พ.ร.บ.” ย่อมาจากพระราชบัญญัติ ส่วน พ.ร.บ. รถยนต์ คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายที่บังคับให...
พ.ร.บ. หมายถึง (ACT) พ.ร.บ. หรือ พระราชบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ถือเป็นการวางระเบียบบังคับความประพฤติของตัวบุคคลร...
คำ หมายถึง (word) ? คำ เป็นหน่วยของภาษาที่สื่อถึงความหมาย ซึ่งประกอบด้วยพยางค์หนึ่งพยางค์หรือมากกว่า ปกติแล้วในแต่ละคำจะมีรากศัพท์ของคำแสดงถึงความหมายและที่มาของคำนั้น โด...
การวิเคราะห์ หมายถึง ?... การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อทำความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่ว...
การอ่าน หมายถึง (Reading)... การอ่าน เป็นกระบวนการรู้การถอดรหัสสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างหรือเอาความหมาย การอ่านเป็นวิธีการได้มาซึ่งภาษา การสื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศและความคิด ...