การบริหารเชิงกลยุทธ์ แผนที่สู่ความสำเร็จ และ นิยามความหมาย 1/3

0
3441
Klook.com

การบริหารเชิงกลยุทธ์ – แผนที่สู่ความสำเร็จ

ความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ที่
จะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตราบเท่าที่กิจการนั้นๆยังคงดำเนินอยู่ การวิเคราะห์เชิงวิชาการต่างๆจึงถูกนำมาดัดแปลงและถ่ายทอดสู่การกระทำ หรือนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

การคิดและการกระทำเชิงกลยุทธ์ จึงมีความสำคัญสำหรับผู้บริหารที่มุ่งหวังความสำเร็จ และต้องการให้องค์กรอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ก็เพื่อมุ่งหวังให้สิ่งต่างๆที่บกพร่องได้รับการแก้ไขและพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดี และสามารถบ่งชี้หรือเป็นตัวชีวัดความสำเร็จขององค์กรได้ การบริหารจึงต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มองการณ์ไกลและการคาดการณ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ไม่ควรมุ่งพิจารณาความบกพร่องหรือต้องการปรับปรุงแก้ไขเพียงจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ การประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงควรมองสิ่งต่างๆในมุมที่กว้างเพื่อมุ่งหวังในสิ่งที่ดีกว่า และสิ่งที่ดีกว่านั้นได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในที่สุด

ในการบริหารกิจการต่างๆนั้น ไม่มีวิธีการหรือสูตรสำเร็จที่จะนำพาองค์กรใดๆให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งสิ้น นอกจากแนวทางการบริหารที่ผู้นำทุกคนควรศึกษาและนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือกิจกรรมอันยาวนานที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสิ่งที่ดีกว่าที่ผู้บริหารองค์กรต่างมุ่งหวัง ดังนั้นการบริหารเชิงกลยุทธ์จึงเปรียบเสมือน “แผนที่สำหรับใช้เดินทางสู่ความสำเร็จ” ที่ทุกองค์กรควรมีไว้นั้นเอง

การบริหารเชิงกลยุทธ์

การบริหารเชิงกลยุทธ์ – นิยามความหมาย

ความเปลี่ยนแปลงในเชิงโลกาภิวัตน์ของสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรทุกประเภท และยังมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้นำองค์กร ที่นอกจากต้องศึกษาถึงปัจจัยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว ยังต้องมีการนำกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

คำนิยามของ “การบริหารเชิงกลยุทธ์”

การนำกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ในองค์กร ผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงนิยามความหมายของคำว่า “การบริหารเชิงกลยุทธ์” อย่างถูกต้องเสียก่อน ซึ่งแนวคิดเรื่อกลยุทธ์และการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีผู้ให้นิยมความหมายไว้ ดังนี้

กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือการวางแผนดำเนินงานเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ หรือเกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถเอาชนะคู่แข่งได้

การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการวางแผนควบคุมการบริหารที่มีความต่อเนื่อง มีการ กระทำบ่อยๆที่เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับทุกส่วนหรือทุกแผนกภายในองค์กร โดยมุ่งหวังเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

จากนิยามความหมาย ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ จะเห็นได้ว่ากระบวนการบริหารจะต้องประกอบ ไปด้วยขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนแรกได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์  ซึ่งเป็นตัวกำหนดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ ขั้นตอนที่สอง เป็นการนำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ คือการนำยุทธศาสตร์ถ่ายทอดออกมาเป็น แผนปฏิบัติที่ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับทุกแผนก และขั้นตอนสุดท้ายคือการควบคุมหรือกำกับติดตามการนำกลยุทธ์ไปใช้

สรุป การบริหารเชิงกลยุทธ์ก็คือ การนำกระบวนการบริหารทั้ง 3 ขั้นตอนซึ่งได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการควบคุมติดตามผล ไปใช้ในการบริหารองค์กรโดยต้องมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ แล้วนำผลการดำเนินงานมาทบทวนเพื่อปรับแต่งกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้

การบริหารเชิงกลยุทธ์

อ่านต่อ : การบริหารเชิงกลยุทธ์ ลักษณะการบริหาร และ กระบวนการบริหาร 2/3

 

Klook.com