การจัดการสารสนเทศ (Information Management) ?

0
11693
Klook.com

ระบบสารสนเทศมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจ เพราะเป็นการสนับสนุนงานขององค์กรในภาพรวม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกันหลายๆฝ่าย โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งผ่านถึงกันด้วยระบบสารสนเทศ ซึ่งสามารถสนับสนุนการใช้งานข้อมูลในระดับผู้ปฎิบัติการจนถึงการบริหาร การจัดการสารสนเทศ หมายถึงอะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กรธุรกิจ เรามาหาคำตอบในเรื่องนี้ไปพร้อมๆกัน

การจัดการสารสนเทศ Information Management หมายถึงอะไร

สารสนเทศ information หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

ระบบสารสนเทศ information System : IS คือ การดำเนินการกับข้อมูลตามขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร อาจใช้ฮาร์ดแวร์เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการ

ดังนั้น การจัดการสารสนเทศ Information Management จึงหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการนำสารสนเทศมาจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกันภายในองค์กรได้พร้อมๆกันหลายฝ่าย

ความสำคัญของการจัดการสารสนเทศ

  1. มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กร เนื่องจากองค์กรธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น องค์กรขยายใหญ่ มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันสูง
  2. มีความสำคัญด้านการดำเนินงาน เพราะการจัดการสารสนเทศทำให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เอื้อให้เข้าถึงและใช้สารสนเทศได้อย่างสะดวก
  3. มีความสำคัญด้านกฎหมาย สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีที่ ต้องรวบรวมจัดเก็บอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทั้งจากหน่วยงานภายในองค์การ หรือจากหน่วยงานภายนอกตามกฎหมาย เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ

การจัดการสารสนเทศสำหรับองค์กรธุรกิจ    จึงนอกจากเกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือการรวบรวมจัดเก็บตามระบบสารสนเทศซึ่งเป็นกระบวนการทางเทคโนโลยีแล้ว นโยบายแนวทางปฏิบัติและบุคลากรก็เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการจัดการสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

บทความแนะนำ
– การจัดการ หมายถึง (Management)
 การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management)
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
– การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
– การจัดการความรู้ รูปแบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ / ความหมายของการจัดการ 
 การจัดการ คือ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร

Klook.com