การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management) คือ ?

0
109091
Klook.com

ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรง เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าที่มากขึ้นทำให้องค์กรธุรกิจต้องชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขันด้วยวิธีการต่างๆ การจัดการโลจิสติกส์ คือเป้าหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการจะนำมาใช้เป็นแนวทางเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง รวมทั้งมีการจัดระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน การจัดการโลจิสติกส์จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของค์กรธุรกิจเป็นอย่างมาก

โลจิสติกส์ คืออะไร ในอดีต

คำว่าโลจิสติกส์ (Logistics) ในในยุคศตวรรษที่ 19 หากเป็นความหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการขนส่งสิ่งของ หมายถึง การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อลำเลียงสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หากเป็นรื่องที่เกี่ยวกับบริหารองค์กรที่มีสายงานมาก หมายถึง  การวางแผนและบริหารจัดการภารกิจที่มีความยุ่งยากซับซ้อน

คำว่าโลจิสติกส์ (Logistics) ในยุคศตวรรษที่ 20 ในทางการทหาร หมายถึง การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อการเคลื่อนกองทัพ กำลังพล ยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปโภคต่างๆ ส่วนในด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ หมายถึง การวางแผนและควบคุมการเคลื่อนไหลของวัตถุดิบและผลผลิต รวมไปถึงการกระจายสินค้าสู่ตลาดจนถึงผู้บริโภค โดยมีการจัดองค์กรหรือกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมคุ้มค่า

ปัจจุบันโลจิสติกส์ หมายถึง ต้นทุนด้านการขนส่งของประเทศ ต้นทุนด้านการขนส่งมิได้หมายถึงเฉพาะค่าใช้จ่ายของยานพาหนะ แต่รวมถึงวิธีการบรรจุ หีบห่อ ขนถ่าย และป้อนเข้าโรงงาน หากทำได้รวดเร็ว ประหยัด มีการสูญเสียน้อย  นั่นยอมหมายถึงมีต้นทุนต่ำ ในการกระจายผลผลิตสู่ตลาดและผู้บริโภคก็ต้องมีต้นทุนต่ำด้วย (ดร.นระ คมนามูล Ph.D.(London) : วุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา)

การจัดการโลจิสติกส์ หมายถึงอะไร ?

การจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง ระบบบริหารการสั่งซื้อ การจัดลำเลียงสินค้า การเคลื่อนย้ายการจัดเตรียมวัตถุดิบ และการจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างการผลิต หรือเป็นกระบวนการในการจัดการวางแผน

การจัดลำเลียงสินค้าเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยเริ่มเกี่ยวข้องตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงมือผู้บริโภค

ระบบโลจิสติกส์และการบริหารจัดการ

การจัดการและการวางแผนระบบโลจิสติกส์มีความสำคัญมาก ต้องมีแบบแผนและข้อกำหนดที่ชัดเจนขั้นตอนการจัดการระบบโลจิสติกส์ ได้แก่

 1. การจัดระบบขนส่งลำเลียงภายในโรงงานของผู้ผลิตสินค้า ซึ่งการจัดการลำเลียงขนย้ายภายในโรงงาน จะต้องมีภาชนะใส่สินค้าบรรจุป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อสินค้านั้น ๆ
 2. การทำบัญชีสินค้าเข้าออกและสินค้าคงคลัง
 3. การจัดซื้อวัตถุดิบและการจัดเก็บ เพื่อให้ทันกับการผลิตแบบสนองความต้องการของลูกค้าและบริหารการจัดส่ง
 4. การบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้าและเวลาที่จะต้องส่งมอบสินค้า
 5. ระบบโลจิสติกส์ที่ดีมีคุณภาพ มีข้อสำคัญคือ รถบรรทุกและพนักงานขับรถต้องระลึกไว้ด้วยว่า รถบรรทุกคือเครื่องจักรชนิดหนึ่ง การเลือกใช้รถต้องให้เหมาะสมกับกิจการและเหมาะสมตามลักษณะของงานหลายๆโรงงานมักใช้วิธีจ้างบริษัทขนส่งมารับช่วงต่อเพื่อที่จะลดภาระในองค์กร โดยจะจ้างบริษัทขนส่งที่ค่อนข้างมีบริการดี มีระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร นั่นคือ การบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่เดียวที่เรียกว่า one stop service พร้อมด้วยการรายงานและให้คำปรึกษาพร้อมร่วมกันวางแผนงานกับลูกค้าตลอดเวลา

กิจกรรมสำคัญของโลจิสติกส์

กิจกรรมหลัก

 • 1การขนส่ง ได้แก่ การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
 • 2. การสินค้าคงคลัง ได้แก่ การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระขายสินค้าออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3. กระบวนการสั่งซื้อ ได้แก่ การบริหารจัดการในเรื่องวัตถุดิบ จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม

กิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมสนับสนุนตามแนวทางการจัดการโลจิสติกส์ คือกิจกรรมที่สนับสนุนให้งานหลักดำเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ได้แก่

 • การจัดการด้านโกดัง
 • การยกขนหรือการหีบห่อสินค้า
 • การจัดซื้อจัดหา
 • การจัดตารางผลิตภัณฑ์
 • การจัดการด้านข้อมูล

การจัดการโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในโลจิสติกส์พอสมควร เนื่องจากปัจจุบันองค์กรภาคเอกชนประสบปัญหาขาดแคลนบุคคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์มีอยู่ไม่มากในตลาดแรงงาน

สำหรับน้องๆมัธยมปลาย ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ หากต้องการรานละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปศึกษาได้ในเว็บไซต์ของมหาลัยโดยตรง ภายใต้ชื่อ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 • มหาวิทยาลัยบูรพา buulog.com (คณะแรกในประเทศไทย 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2543)
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย logistics.grad.chula.ac.th
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ www.bu.ac.th
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต techno.kpru.ac.th
 • มหาวิทยาลัยหอการค้า business.utcc.ac.th
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด stamford.edu
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม spu.ac.th/fac/logistics
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี bkkthon.ac.th
Klook.com