บัญชีเบื้องต้น ปัจจัยบวกที่มีผลต่อพื้นฐานทางธุรกิจ

0
1429
Klook.com

รวมเรื่องราวเกี่ยวกับการ บัญชีเบื้องต้น ที่มือใหม่เข้าใจง่าย

พื้นฐานของการทำ บัญชีเบื้องต้น นั้นสำคัญ หรือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเริ่มศึกษาต้องศึกษาจากพื้นฐาน ให้แน่น เพื่อที่จะสามารถปูทางแนวคิดให้เราในการทำบัญชีที่ดีต่อไปได้ ทางเราจึงรวมบทความที่เกี่ยวกับการทำบัญชี มาให้อ่านกัน

 มาตรฐานการบัญชี 1. มาตรฐานการบัญชี (Accounti ng standard) คืออะไร?มาตรฐาน การบัญชี หรือ Accounting standard คือกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ได้ทำการศึกษาและพัฒนาภายใต้สภาวะ แวดล้อมทางเศรษฐกิจ ตามหลักกฎหมายของแต่ละประเทศอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แล้วนำมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานทางบัญชีให้เป็นไปในแนวทางทางเดียวกัน อ่านต่อ
 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

2. บัญชีเบื้องต้น (Accounting Basic) คืออะไร?

คำ ว่า “การบัญชี” สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ว่า หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวมรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ อ่านต่อ
 การบัญชีเบื้องต้น

3. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ มาตรฐานการบัญชียุค Digital

การ เลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี ซึ่งผู้ใช้จะต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชีในระดับดี สามารถใช้โปรแกรมได้อย่างเข้าใจโดยการศึกษาหรือทำความเข้าใจจากผู้พัฒนา โปรแกรมนั้น หรืออาจจ้างนักเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำหรับใช้ในกิจการโดย เฉพาะ แต่ต้องยึดหลักมาตรฐานการบัญชีเป็นหลัก อ่านต่อ
 บัญชีเบื้องต้น 4. บัญชีเบื้องต้น เรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จของนักธุรกิจการ จัดทำบัญชีถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรธุรกิจทุกประเภท การเรียนรู้หลักบัญชีเบื้องต้น คือปัจจัยความสำเร็จของนักธุรกิจ เพราะนอกจากสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของกิจการแล้ว การเรียนรู้ระบบบัญชีเบื้องต้นยังทำให้ทราบสถานะของธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลมาปรับใช้ในการวางแผนธุรกิจให้ทันต่อการแข่งขัน อ่านต่อ
 นักบัญชี
5. การบัญชี และ การจัดการ สำหรับองค์กรธุรกิจ
การ จัดทำบัญชีขององค์กรธุรกิจต่างๆ แม้ว่าจะมีมาตรฐานการบัญชีเป็นหลักปฏิบัติ แต่ระบบบัญชีที่นำมาใช้กับธุรกิจก็มีความแตกต่างกัน และต้องเลือกระบบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจนั้นๆ ผู้ประกอบการควรเลือกระบบการบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจอย่างไร มีคำแนะนำสำหรับเรื่องนี้ อ่านต่อ
 การบัญชี 6. ” 6 ” คุณสมบัติของ นักบัญชี ที่ดีใน การทำธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด นอกจากการจัดวางระบบการบัญชีจะเป็นสิ่งสำคัญและมี ความจำเป็นสำหรับนักธุรกิจแล้ว “นักบัญชี” ก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกัน เพราะเป็นผู้จัดจดบันทึกหรือลงลงรายละเอียดต่างๆ และต้องเป็นนักบัญชีที่มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้นเป็นอย่างดี รวมถึงมีคุณสมบัติด้านอื่นๆเป็นส่วนประกอบ ดังนี้ อ่านต่อ
ศัพท์บัญชี

7. คำศัพท์บัญชี ที่นักธุรกิจควรรู้

การ จัดทำระบบบัญชี จะมีคำศัพท์ทางบัญชีมาเกี่ยวข้องด้วยมากมาย คำศัพท์บางคำนักธุรกิจอาจจะ คุ้นเคยแต่ไม่ทราบความหมายอย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้ว ยังมีศัพท์บัญชีที่นักธุรกิจควรรู้อีกมากมาย สำหรับนักธุรกิจและผู้ที่สนใจ im2market มีคำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้นพร้อมความหมายมาแนะนำเพื่อเป็นความรู้ ดังนี้ อ่านต่อ

 

Klook.com