ศัพท์บัญชี ที่นักธุรกิจควรรู้

0
8794
Klook.com

การจัดทำระบบบัญชี จะมีคำศัพท์ทางบัญชีมาเกี่ยวข้องด้วยมากมาย คำศัพท์บางคำนักธุรกิจอาจจะ คุ้นเคยแต่ไม่ทราบความหมายอย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากคำศัพท์ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้ว ยังมีศัพท์บัญชีที่นักธุรกิจควรรู้อีกมากมาย สำหรับนักธุรกิจและผู้ที่สนใจ im2market มีคำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้นพร้อมความหมายมาแนะนำเพื่อเป็นความรู้ ดังนี้

ศัพท์บัญชี ที่นักธุรกิจควรรู้

  1. สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน ที่กิจการหรือบุคคลเป็นเจ้าของ อาจจะมี ตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ สินทรัพย์ในทางบัญชีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์อื่นๆ
  2. หนี้สิน (Liabilities) หมายถึง จำนวนเงินที่บุคคลหรือกิจการเป็นหนี้บุคคลภายนอก โดยมีภาระผูกพันซึ่งจะต้อง ชำระในวันข้างหน้า หนี้สินในทางบัญชีแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินระยะยาว และหนี้สินอื่นๆ
  3. รายได้ (revenue หรือ income) หมายถึง ผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการตามปกติของกิจการ รวมทั้งผลตอบแทนอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติ รายได้ในทางบัญชีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการขาย และรายได้อื่นๆ
  4. ส่วนของเจ้าของ (Owners’ Equity) หมายถึง ทุนที่เจ้าของกิจการนำมาลงทุนเป็นเงินสด หรือสินทรัพย์อื่นรวมทั้งกำไรสุทธิที่ยังมิได้แบ่งให้แก่ส่วนของเจ้าของกิจการด้วย ส่วนจองเจ้าของจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ
  5. ค่าใช้จ่าย (Charges) หมายถึง ต้นทุนส่วนที่หักออกจากรายได้ในรอบระยะเวลาที่ดำเนินการงาน
  6. งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานทางการเงินที่นำเสนอข้อมูล เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการโดยถูกต้องตามที่ควรในแต่ละงวดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรือระหว่างงวดบัญชี
  7. เดบิต (Debit) ใช้อักษรย่อว่า Dr หมายถึง จำนวนเงินที่แสดงทางด้านซ้ายของบัญชี ในการบันทึกรายการจะมีผลทำให้บัญชีสินทรัพย์หรือบัญชีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่วนบัญชีหนี้สิน ทุน หรือบัญชีรายได้จะลดลง
  8. เครดิต (Credit) ใช้อักษรย่อว่า Cr หมายถึง จำนวนเงินที่แสดงทางด้านขวาของบัญชี ในการบันทึกรายการจะมีผลทำให้บัญชีหนี้สิน ทุน หรือบัญชีรายได้เพิ่มขึ้น ส่วนบัญชีสินทรัพย์ หรือบัญชีค่าใช้จ่ายจะลดลง

ศัพท์บัญชี ที่นักธุรกิจควรรู้ ยังมีอีกมากมาย ที่กล่าวมาเป็นคำศัพท์ทางบัญชีเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องอยู่กับระบบบัญชีเบื้องต้น เมื่อมีการสรุปผลการดำเนินงานข้อมูลและรายละเอียดทางบัญชีจะจำแนกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งมีศัพท์บัญชีเหล่านี้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยทั้งสิ้น

Klook.com