การบัญชี และ การจัดการ สำหรับองค์กรธุรกิจ

0
1561
Klook.com

การจัดทำบัญชีขององค์กรธุรกิจต่างๆ แม้ว่าจะมีมาตรฐานการบัญชีเป็นหลักปฏิบัติ แต่ระบบบัญชีที่นำมาใช้กับธุรกิจก็มีความแตกต่างกัน และต้องเลือกระบบบัญชีที่เหมาะสมกับขนาดและประเภทของธุรกิจนั้นๆ ผู้ประกอบการควรเลือกระบบการบัญชีสำหรับองค์กรธุรกิจอย่างไร มีคำแนะนำสำหรับเรื่องนี้

การบัญชีและการจัดการ สำหรับองค์กรธุรกิจ

การจัดทำบัญชีหรือหลักบันทึกรายการทางบัญชีมาตรฐานการบัญชี แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบบัญชีเดี่ยว และระบบบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีในแต่ละระบบเหมาะกับขนาดของธุรกิจที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • 1.ระบบบัญชีเดี่ยว

หลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเดี่ยว เป็นวิธีบันทึกบัญชีเพียงด้านเดียวเท่านั้น คือด้านเดบิตหรือด้านเครดิต เพียงด้านใดด้านหนึ่ง และระบบบัญชีเดี่ยวนี้จะบันทึกเฉพาะรายการในบัญชีเงินสด หรือบัญชีที่สำคัญบางบัญชี เช่น บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเดี่ยวนี้นิยมใช้ในกิจการขนาดเล็กที่เจ้าของเป็นผู้ควบคุมและจดบันทึกเอง

  • 2.ระบบบัญชีคู่

หลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ เป็นวิธีบันทึกรายการบัญชีต่างๆประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท และเอกสารหลักฐานต่างๆเป็นการบันทึกอย่างเป็นระบบตามหลักปฏิบัติ ซึ่งเป็นระบบบัญชีที่สามารถใช้ได้ทั้งกิจการขนาดเล็กและธุรกิจขนาดใหญ่ การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่แต่ละรายการจะเกี่ยวข้องกับบัญชีสองด้าน คือบันทึกด้านเดบิตหนึ่งบัญชีและบันทึกด้านเครดิตอีกหนึ่งบัญชี ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน และจะมีผลให้เกิดดุลขึ้นในตัวเอง

การบัญชี และการจัดการสำหรับองค์กรธุรกิจ เมื่อมีการวางระบบการบัญชีให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจแล้ว ข้อมูลจากการบัญชีจะแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของธุรกิจ และข้อมูลที่ได้ยังเป็นประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจอีกด้วย

 

Klook.com