บัญชีเบื้องต้น เรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จของนักธุรกิจ

0
1310
Klook.com

การจัดทำบัญชีถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรธุรกิจทุกประเภท การเรียนรู้หลักบัญชีเบื้องต้น คือปัจจัยความสำเร็จของนักธุรกิจ เพราะนอกจากสามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของกิจการแล้ว การเรียนรู้ระบบบัญชีเบื้องต้นยังทำให้ทราบสถานะของธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลมาปรับใช้ในการวางแผนธุรกิจให้ทันต่อการแข่งขัน

ความหมายของการบัญชี

การบัญชี หรือ Book Keeping หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลหรือรายการต่างๆของกิจการเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายไว้เป็นหลักฐานอย่างสม่ำเสมอ จัดแยกประเภท และทำสรุปข้อมูลเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานนั้น

วัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชี

  1.  เพื่อจดบันทึกรายการต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุรกิจ โดยเรียงลำดับก่อนหลังและแยกประเภทรายการต่างๆไว้ให้เป็นปัจจุบัน
  2.  เพื่อให้การจดบันทึกข้อมูลทางธุรกิจเป็นไปตามหลักการบัญชีและตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี
  3.  เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและแสดงฐานะทางการเงินของธุรกิจในรอบระยะเวลาหนึ่ง ตามที่องค์กรกำหนดไว้

ประโยชน์ในการรู้ข้อมูลทางบัญชี

  1.  ทำให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการทราบผลการดำเนินงานในช่วงเวลาหนึ่งๆ ว่ามีผลกำไรหรือขาดทุน
  2.  ข้อมูลทางบัญชีเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการหรือผู้บริหาร ในการนำไปกำหนดนโยบายหรือวางแผนดำเนินงาน
  3.  ข้อมูลทางบัญชี สามารถใช้เป็นข้อมูลการตรวจสอบความผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจได้
  4.  เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของกิจการในการตรวจสอบและดูแลทรัพย์สิน
  5.  ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการแสวงหาแหล่งเงินทุนได้ง่าย

จากความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการจัดทำบัญชี จะเห็นว่าระบบบัญชีมีความสำคัญต่อองค์กรธุรกิจและเจ้าของกิจการอย่างมาก การเรียนรู้บัญชีเบื้องต้น ของผู้ประกอบการจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจทุกประเภท เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จนั้นเอง

 

Klook.com