การบัญชีเบื้องต้น (Accounting Basic) คืออะไร?

0
9444
Klook.com

เรื่องของระบบบัญชี นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนละเอียดอ่อน และคิดว่าหากไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องบัญชีมาก่อนก็เป็นเรื่องที่ยากต่อความเข้าใจ ซึ่งความจริงแล้วระบบบัญชีหรือการจัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า หลักบัญชีหรือการจัดทำบัญชีคืออะไร เมื่อรู้แล้ว สิ่งที่จะต้องความเข้าใจต่อไปก็คือ “การบัญชีเบื้องต้น” คืออะไร

การบัญชีเบื้องต้น คืออะไร

คำว่า “การบัญชี” สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของการบัญชีไว้ว่า หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวมรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ

ความหมายของคำว่า การบัญชี หรือ Accounting แตกต่างจากคำว่า การทำบัญชี หรือ Book keeping แต่มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน เพราะการบัญชีคือหลักปฏิบัติหรือรูปแบบในการทำบัญชี ส่วนคำว่า การทำบัญชีก็คือการจดบันทึกหรือการทำบัญชีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบัญชี

ดังนั้น การบัญชีเบื้องต้น คือหลักปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การออกแบบระบบบัญชี การวางรูปบัญชี การบันทึกบัญชี การรายงานทางบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี และการสอบบัญชี โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานทั้งหมดเรียกว่า นักบัญชี หรือ Accountant

โดยสรุป จะเห็นว่าเรื่องของระบบบัญชีหากนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการรู้จักศัพท์บัญชี และเข้าใจความหมายของศัพท์ทางบัญชีบ้าง ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารโดยเฉพาะการบัญชีเบื้องต้นที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจทุกประเภท

 

Klook.com