ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ มาตรฐานการบัญชียุค Digital

0
2996
Klook.com

ในสังคมยุค Digital ที่ข้อมูลการสื่อสารเชื่อมต่อถึงกันผ่านโลกออนไลน์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารมีบทบาทสำคัญในทุกๆด้าน ทั้งการคำนวณการบันทึกข้อมูลและการจัดทำบัญชี โดยการนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานบัญชี หรือที่เรียกว่า “ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลในกระดาษมาเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับการสื่อสารในยุคสังคมออนไลน์

รูปแบบการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

1.การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี ซึ่งผู้ใช้จะต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชีในระดับดี สามารถใช้โปรแกรมได้อย่างเข้าใจโดยการศึกษาหรือทำความเข้าใจจากผู้พัฒนาโปรแกรมนั้น หรืออาจจ้างนักเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำหรับใช้ในกิจการโดยเฉพาะ แต่ต้องยึดหลักมาตรฐานการบัญชีเป็นหลัก

2.การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจกับงานบัญชี เช่น ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานประเภทตารางงาน excel การเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ ผู้ใช้ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีเป็นอย่างดีรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดีด้วย

ประโยชน์และข้อแตกต่างของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์กับระบบบัญชีทั่วไป

  1. การใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ทำให้ประหยัดเวลา มีความถูกต้องและแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน แตกต่างการทำบัญชีโดยทั่วไปที่ต้องใช้เวลาทั้งการจัดทำ การตรวจสอบรวมถึงการนำเสนอ
  2. ขั้นตอนการลงบัญชีทำได้โดยอัตโนมัติ มีการสรุปยอดและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา แตกต่างจากการจัดทำบัญชีทั่วไป ที่ต้องใช้เวลาในการจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันและต้องรอเวลาเพื่อสรุปยอด
  3. ไม่ต้องใช้บุคลากรมาก ซึ่งแตกต่างจากการทำบัญชีทั่วไปที่ต้องใช้บุคลากรเพื่อจัดทำบัญชีหลายแผนก
  4. สามารถเปรียบเทียบข้อมูลหรือสถิติย้อนหลังได้ทันที แตกต่างจากการทำบัญชีทั่วไปที่ต้องเสียเวลาค้นหาเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบ
  5. โอกาสผิดพลาดมีน้อย เช่น การผ่านบัญชีด้านเดบิตหรือเครดิตผิดไม่เท่ากัน ระบบจะไม่บันทึกให้ทำให้ทราบข้อผิดพลาดและสามารถแก้ไขตัวเลขได้ทันที่

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ คือมาตรฐานการบัญชียุค Digital ที่ต้องใช้ควบคู่กันไปกับระบบบัญชีทั่วไป เพื่อช่วยให้เกิดความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว และสามารถป้องกันการเข้าถึงข้อมูลต่างๆจากคู่แข่งได้โดยการกำหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้โปรแกรม

 

Klook.com