การเขียนแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร ?

0
29703
Klook.com

การเขียนแผนธุรกิจมีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆหรือผู้ที่กำลังเริ่มก่อตั้งกิจการ เพราะนอกจากการเขียนแผนธุรกิจจะเป็นตัวกำหนดกรอบ หรือกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่ต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาเป็นทุนในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย การเขียนแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร เรามาดูกัน

แผนธุรกิจ คืออะไร

ก่อนที่เราจะรู้ว่าการเขียนแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจต้องรู้ก่อนว่า แผนธุรกิจ คืออะไร เมื่อทราบแล้วว่าแผนธุรกิจคืออะไรก็จะทำให้เข้าใจและมองภาพออกว่า การเขียนแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ

แผนธุรกิจ ก็คือคู่มือในการดำเนินธุรกิจ ที่จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์รายละเอียดในแง่มุมต่างๆเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เช่นวิเคราะห์ทางด้านการตลาด ด้านการบริหารงาน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคต่างๆของธุรกิจ

การเขียนแผนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างไร

ความสำคัญหรือวัตถุประสงค์ในการเขียนแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ มีเหตุผลหลักๆ อยู่ 4 ข้อ ดังนี้

1.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งการเขียนแผนธุรกิจทำให้ผู้ประกอบการได้พิจารณารายละเอียด ที่เกี่ยวกับการลงทุน ประมาณการรายได้จากการทำธุรกิจ ประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจ เพื่อดูว่าธุรกิจมีผลกำไรจากการดำเนินงานหรือไม่ หากเห็นว่ามีผลกำไรคุ้มค่าผู้ประกอบการก็จะได้เริ่มต้นดำเนินการ

2.เพื่อการบริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจเป็นการจัดวางระบบหรือวางโครงสร้างในการดำเนินงาน ทั้งการวางโครงสร้างเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารธุรกิจ เช่น จัดทำแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการตลาด และแผนปฏิบัติการ

3.เพื่อระดมทุน การจัดทำแผนการตลาด สามารถทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการขอสินเชื่อได้ง่าย เช่น การขอกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ เนื่องจากสถาบันการเงินส่วนใหญ่พิจารณาอนุมัติจากแผนธุรกิจของผู้ประกอบการเป็นหลัก

4.เพื่อการแข่งขัน ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง การเขียนแผนการตลาดต้องมีวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงธุรกิจให้ก้าวทันคู่แข่งขันได้

การเขียนแผนธุรกิจ มีข้อดีเพราะสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้ทั้งระยะสั้น 1-3 ปี หรือในระยะยาว 3-5 ปี หรือตามกำหนดระยะเวลาที่ผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนด นอกจากนั้นยังทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพรวมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม

 

Klook.com