ข่าวการตลาด หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ

0
750
Klook.com

เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมีหลากหลายวิธี แต่สิ่งหนึ่งที่นักธุรกิจจะมองข้ามไม่ได้เลย นั้นก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสาร เพราะข่าวการตลาดคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีมีความทันสมัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทำได้สะดวกรวดเร็ว นักธุรกิจที่ชาญฉลาดจะต้องทราบแหล่งข้อมูลข่าวการตลาดเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจของตนเอง จะมีประโยชน์และได้มาอย่างไร เรามาดูกัน

ประโยชน์และความสำคัญ

  1. ข้อมูลทางการตลาดคือองค์ประกอบสำคัญสำหรับการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร ในการทำการตลาดเพื่อให้ทันกับนักธุรกิจอื่นที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน
  2. ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจของตนเอง
  3. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่ายและเร็วที่สุด
  4. เป็นข้อมูลทำให้ทราบความต้องการของลูกค้า หรือทราบความนิยมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อวางแผนขอส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับธุรกิจของตนเอง
  5. ทราบความเปลี่ยนแปลงและทิศทางความต้องการของตลาด
  6. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อให้ทราบความนิยมของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริษัท

แหล่งข้อมูลข่าวสาร

                ข้อมูลข่าวการตลาด นักธุรกิจสามารถรวบรวมได้ทั้งจากภายในและภายนอก โดยเฉพาะข้อมูลจากภายนอกที่มีผลการวิจัยด้านการตลาดของธุรกิจต่างๆให้ได้ศึกษาค้นคว้าหลายประเภท สำหรับแหล่งข้อมูลข่าวสารมีรายละเอียดดังนี้

1.แหล่งข้อมูลจากภายนอก

ข้อมูลจากภายนอกได้แก่ ผลการวิจัยของนักวิชาการต่างๆ การคาดคะเนทิศทางเศรษฐกิจของสถาบันการเงินและธนาคารแห่งประเทศไทย การรายงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รายงานของสมาคมการค้าและสถาบันการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์และรายงานข่าวสารการตลาดจากสื่อต่างๆ

2.แหล่งข้อมูลจากภายใน

ข้อมูลข่าวสารภายในได้แก่ ข้อมูลจากการทำธุรกิจของบริษัทหรือร้านค้าของเรา เช่น รายงานสถานะทางการเงิน ปริมาณการผลิต การส่งสินค้าและสินค้าคงเหลือ ปริมาณการขายในตลาด ปฏิกิริยาของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจหรือความต้องการของลูกค้าจากฝ่ายบริการ

จากประโยชน์และแหล่งข้อมูลข่าวสาร ทำให้นักธุรกิจมองเห็นภาพได้ชัดเจนว่า ข่าวการตลาด คือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ เพราะทำให้รู้ความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดตลอดจนรู้ทันความเคลื่อนไหวของธุรกิจคู่แข่ง ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในการทำธุรกิจของเรานั้นเอง

 

Klook.com