การตลาด หมายถึง ? ความหมาย และความสำคัญของการตลาด

0
44590
Klook.com

การตลาดหมายถึง เป็นประโยคคุ้นเคยที่หลายคนได้ยินอยู่บ่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่เข้าใจว่าการตลาดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ เช่น การซื้อมาขายไปโดยได้รับส่วนต่างหรือผลกำไรเป็นค่าตอบแทน อาจถูกต้องแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะ การตลาดหมายถึง โลกที่ต้องกว้างมากๆ และมันกว้างกว่านั้น สำหรับคนที่สนใจเราจะมาหาความหมายและความสำคัญของการตลาดไปพร้อมๆกัน

การตลาดหมายถึง – ความหมายของ การตลาด              

คำว่า การตลาด มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย เช่น E. Jerome McCarthy ให้ความหมายไว้ว่า การตลาดเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวกับความพยายามให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยการคาดหมายความต้องการของลูกค้ารวมถึงการที่สินค้าและบริการผ่านจากผู้ผลิต ไปยังลูกค้า

เช่นเดียวกับ Phillip Kotler ที่ให้ความหมายการตลาดไว้ว่า “เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่จะดำเนินการเพื่อให้มีการตอบสนองความพอใจ และความต้องการต่างๆโดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยน

นอกจากนั้น กรรมการสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายว่า “เป็นการปฏิบัติทาง ธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการให้สินค้าและบริหารผ่านจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ให้ได้รับ ความพึงพอใจ ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ

สรุป จากความหมายตามที่มีผู้กล่าวไว้ คำว่าการตลาดจึงแบ่งออกเป็น 2 ความหมายซึ่งความหมายแรก การตลาดหมายถึง กระบวนการทางสังคมที่แต่ละคนแต่ละกลุ่มได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการ คือ สินค้าหรือบริการโดยผ่านการแลกเปลี่ยนสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งกันและกัน ส่วนความหมายที่สอง การตลาดหมายถึงกระบวนการวางแผน การบริหาร แนวคิด สินค้า การตั้งราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เพื่อสนองความพึงพอใจให้ลูกค้า ขณะเดียวกันองค์ก็สามารถบรรลุตามเป้าหมายตามที่ต้องการ

การตลาดหมายถึง – ความสำคัญของการตลาด

  • การตลาดเป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ สังคมการตลาดจะเน้นให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจหลังการขาย เช่น การประกันคุณภาพ การให้คำแนะนำแก่ลูกค้า
  • การตลาดเป็นตัวเชื่อมระหว่างเจ้าของสินค้าและผู้บริโภคได้มีโอกาสพบกันเพื่อเปลี่ยนสินค้าและบริการตามความพอใจ หรือมีบทบาทในฐานะตัวเชื่อมเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
  • สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าให้กับธุรกิจ ก่อให้ธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้น
  • ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาด เนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆมากมายจากสื่อต่างๆ
  • สร้างรายได้ให้กับประเทศ เพราะการตลาดก่อให้เกิดการซื้อขายสินค้า

ปัจจุบันการตลาดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นการตลาดยุคใหม่หรือการตลาดเพื่อสังคม มุ่งเน้นผลิตสินค้าคุณภาพไม่เป็นพิษต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การตลาดจึงถือเป็นกลยุทธ์หรือเครื่องมืออย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ ทราบความหมายและความสำคัญของการตลาดกันแล้ว คงช่วยให้นักธุรกิจมือใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าการตลาดหมายถึง อะไรแล้ว และสามารถนำไประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

 

Klook.com