ประชาสัมพันธ์ คือ ? (Public Relation)

0
41482
Klook.com

Public Relation หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า PR คือการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ ให้คำจำกัดความไว้ว่า การประชาสัมพันธ์คือเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ของกิจการโดยรวม สำหรับการทำ PR หรือประชาสัมพันธ์นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการบางส่วน อาจเข้าใจผิดและคิดว่าการทำ PR คือการกระตุ้นยอดขาย แต่ในความเป็นจริงแล้วการประชาสัมพันธ์คือการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก และเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจนั้นๆ

ความแตกต่างระหว่างการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์มีบทบาทสำคัญในการวางแผนด้านการตลาดที่แตกต่างกัน การโฆษณาเป็นเรื่องของธุรกิจที่เน้นการขายโดยเฉพาะเพื่อหวังให้เกิดผลกำไรมากที่สุด เช่นการโฆษณากระตุ้นยอดขายเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าให้เป็นที่รู้จัก

การประชาสัมพันธ์ เน้นเรื่องการติดต่อสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์กร โดยเผยแพร่ข้อมูลความรู้และความคิดเห็น เป็นการจูงใจให้ได้รับการสนับสนุนหรือสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักโดยไม่ให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจติดภาพที่เน้นการขายจนมากเกินไป

ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นมากกว่าการหวังผลกำไร
  • การประชาสัมพันธ์เน้นการสื่อสารสองทาง เช่น การจัดกิจกรรมอีเว้นท์ขนาดเล็กที่สามารถ

เข้าถึงลูกค้าได้ หรือตั้งจุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อบริการลูกค้าหรือผู้ที่สนใจในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ

  • เป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับธุรกิจและองค์กร
  • การประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่อาศัยความร่วมมือจึงไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายน้อย เช่นการ

สนับสนุนกิจกรรม สนับสนุนรายการด้วยเสื้อผ้าของพิธีกร หรือสนับสนุนสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม

ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) หรือPR จึงเป็นการทำงานในรูปแบบของการสื่อสารและเป็นการสื่อสารสองทางโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อโน้มน้าวจิตใจ มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเป็นการบริหารงานด้านการสื่อสารที่หวังผลในระยะยาว

 

Klook.com