เทคนิคบริหารการขาย Sales Management ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

0
15502
Klook.com

การขายมีความสำคัญต่อระบบการตลาดมาก ซึ่งนอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับรูปแบบหรือระบบการขาย โดยการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า จากทีมงานนักขายหรือพนักงานขายที่เก่งและมีความสามารถมีศิลปะในการขายแล้ว การนำเทคนิคบริหารการขาย มาใช้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นมาก  เนื่องจากธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงและรุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้นทีมขายจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

   เทคนิคบริหารการขาย (Sales Management) คือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ผู้บริหารจะต้องสร้างและพัฒนาทีมขายหรือพนักงานขายให้มีศักยภาพ โดยเริ่มจากการวางแผนด้านการตลาด การควบคุมดูแลที่เกี่ยวกับการขายโดยพนักงาน รวมถึงการดำเนินงานตรวจสอบ ประเมินการทำงานของพนักงาน สำหรับรายละเอียดและขั้นตอนในการนำเทคนิคบริหารการขายมาใช้มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

  1. การวางแผนด้านการตลาด ใช้เทคนิคบริหารการขาย โดยสร้างรูปแบบการขายในแบบฉบับเฉพาะตัว  สร้างโอกาสให้พนักงานขายมีส่วนร่วมในการนำเสนอทักษะการขายในแบบฉบับของตนเอง หรือนำเสนอวิธีในการบริการลูกค้าที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ จูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
  2. ควบคุมดูแลระบบการขายโดยพนักงาน ใช้เทคนิคบริหารการขาย โดยการจัดฝึกอบรมเสริมทักษะด้านการขายให้กับพนักงาน พัฒนาทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายเพื่อให้พนักงานขายได้สื่อสารและประเมินสถานการณ์การขายได้ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ
  3. ตรวจสอบและประเมินการทำงานของพนักงานขาย ทำการทดสอบการให้บริการของพนักงานขาย เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับลูกค้าในส่วนที่พนักงานขายยังมีข้อบกพร่อง สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขายในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การกำหนดยอดขาย หรือการตั้งเป้าหมายในการทำกิจกรรมร่วมกัน

เทคนิคบริหารการขายคือปัจจัยสู่ความสำเร็จ ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายภายในองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารที่ต้องปรับตัวเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อเปลี่ยนตนเองให้เข้ากับยุคสมัยและก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

 

Klook.com