เทคนิคการขาย (Salesmanship) คืออะไร ?

0
15325
Klook.com

การขาย (Selling) คือกิจกรรมหรือหน้าที่หนึ่งของการตลาดที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ เพราะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อได้ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของงานขายที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าก็คือเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการที่เรียกว่าพนักงานขาย (Personal Selling ) นั้นเอง พนักงานขายที่ดีต้องมีคุณลักษณะส่วนตัวที่พึงมีต่อภารกิจงานขาย มีเทคนิควิธีหรือมีศิลปะในการโน้มน้าวจิตใจ ชักจูง ชี้แนะ และนำเสนอสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเกิดการตัดสินใจสั่งซื้อในที่สุด

เทคนิคการขาย (Salesmanship) หมายถึงการแสดงความสามารถของพนักงาน โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อจูงใจให้ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังยอมรับข้อเสนอขายนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาวการณ์ใดๆ และคุณลักษณะที่พนักงานขายที่ดีควรมีและไม่ควรปฏิบัติ มีดังนี้

คุณลักษณะของ พนักงานขาย ที่ดี

  1.       พัฒนาบุคลิกภาพ ต้องรู้จักกาลเทศะในการแต่งกาย
  2.       ใช้ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม เข้าใจง่าย ให้ความเป็นกันเอง
  3.       สร้างความไว้วางใจและการแสดงออกที่เหมาะสม
  4.       มีจิตวิทยาในการอ่านความต้องการของลูกค้า
  5.       มีความจริงใจต่อลูกค้าและทัศนคติในเชิงบวก

สิ่งที่ พนักงานขาย ไม่ควรปฏิบัติ

  1.       ไม่ควรแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสม
  2.       หลีกเลี่ยงการพูดเสียงดังหรือค่อยเกินไป
  3.       ไม่นำสินค้าที่นำเสนอไปเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยกันสินค้าที่เป็นคู่แข่ง
  4.       ไม่รบกวนเวลาของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังมากเกินไป เพราะอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดและมีทัศคติที่ไม่ดีต่อสินค้าที่นำเสนอ
  5.       ไม่ควรเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าจากมุมมองของตนเอง

ความสำเร็จของธุรกิจ นอกจากมีนักขายที่เก่งมีความสามารถและมีศิลปะในการขายแล้วการทำงานเป็นทีมก็ส่วนสำคัญซึ่งผู้บริหารต้องมีการวางแผนด้านการตลาดและนำเทคนิคบริหารการขายมาใช้ร่วมด้วยก็จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

 

Klook.com