การขาย โดยพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึงอะไร?

0
52162
Klook.com

การขาย หรือ (Selling) คือการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า เป็นกิจกรรมหรือหน้าที่หนึ่งของการตลาด การขายมีความสำคัญต่อระบบการตลาดมาก เพราะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อหรือผู้บริโภค และองค์ประกอบสำคัญที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ที่มีต่อตัวสินค้าหรือบริการได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน ก็คือเจ้าหน้าที่ (Personal) ผู้ให้บริการหรือพนักงานขาย ซึ่งก็คือรูปแบบการทำธุรกิจหรือทำการตลาดโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling ) นั้นเอง

คำว่า  Personal Selling จึงหมายถึงการขายโดยพนักงานขาย ในรูปแบบของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคล เรียกว่าเป็นการสื่อสาร 2 ทางโดยพนักงานขายจะต้องค้นหาความต้องการ

ของลูกค้า และมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการนั้นๆได้ จะเห็นได้ว่าการขายโดยพนักงานเป็นกระบวนการด้านการตลาดที่มีความสำคัญ เพราะพนักงานจะใช้ความพยายามในการกระตุ้นให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ เนื่องจากการขายโดยพนักงานขาย ผู้ขายมีความใกล้ชิดกับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังมากที่สุด จึงสามารถให้ข้อมูลและตอบคำถามข้อข้องใจต่างๆให้แก่ลูกค้าได้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าจนกระทั่งเกิดการสั่งซื้อในที่สุด

การขาย โดยพนักงานจึงเป็นรูปแบบของการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว ยังช่วยผลักดันให้ลูกค้าใช้สินค้าใหม่ ทำให้ลูกค้าได้รู้ถึงตราสินค้า รู้รายละเอียดของสินค้าและบริการ ที่สามารถส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายได้ ดังนั้น การขายโดยพนักงานจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการส่งเสริมการการตลาดให้ประสบความสำเร็จได้ตามที่นักการตลาดหรือนักธุรกิจส่วนใหญ่คาดหวัง

 

Klook.com