การโฆษณา เพื่อให้ข่าวสาร (Informative Advertising)

0
3242
Klook.com

การโฆษณา คือหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการตลาด ที่มีวัตถุประสงค์พื้นฐาน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ (Comprehensive Advertising) เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ การโฆษณาเพื่อให้ข่าวสาร (Informative Advertising) และ การโฆษณาเพื่อชักจูงใจ (Persuasive Advertising) ซึ่งการโฆษณาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าและการบริการ im2market ได้ให้รายเอียดและวิธีการที่นักธุรกิจสามารถนำไปปฏิบัติหรือใช้วางแผนทำการตลาดไปแล้วในบทความก่อนหน้านี้ สำหรับบทความนี้เป็นรายละเอียดและวิธีการ โฆษณาเพื่อให้ข่าวสารในด้านต่างๆของบริษัทซึ่งเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกมีหลายประเภท ดังนี้

  1. การโฆษณาเพื่อให้ข่าวสารด้านการตลาด เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเหตุการณ์ของการตลาด การขยายตัวและเติบโตของธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการเลือกสั่งสินค้าหรือเลือกใช้บริการของเรา
  2. การโฆษณาเพื่อให้ข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน เป็นการให้ข้อมูลทางด้านการลงทุนเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ
  3. การโฆษณาเพื่อให้ข่าวสารสินค้าและบริการใหม่ เป็นการบอกกล่าว แจ้งข่าว และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆหรือบริการใหม่ๆของบริษัท เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสพิจารณาเลือกซื้อ หรือเลือกใช้บริการ
  4.  การโฆษณาเพื่อให้ข่าวสารราคาสินค้าและบริการ เป็นการใช้ข้อมูลด้านราคาเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและนำไปสู่การซื้อสินค้าและบริการจากเรา
  5. การโฆษณาเพื่อข่าวสารการส่งเสริมการขาย เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขาย เช่น การตลาด การแจกการแถม ของกำนัล เป็นการกระตุ้นยอดขายเพื่อให้มีการสั่งซื้อหรือใช้บริการมากยิ่งขึ้น

การโฆษณาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่หวังผลกระตุ้นยอดขายสินค้าหรือการบริการให้มีความเคลื่อนไหว ซึ่งวิธีการโฆษณาอาจใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆในช่วงใดช่วงหนึ่ง แต่ให้ผลในระยะยาว

บทความแนะนำ

 

Klook.com