ความไว้วางใจ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์

0
978
Klook.com

ความไว้วางใจถือเป็นปรัชญาพื้นฐานของการทำงานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข เพราะจากความหมายของ “ความไว้วางใจ” ที่มีนักวิชาการได้ให้คำนิยามไว้หลากหลายแต่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความคาดหวังต่อบุคคลที่น่าเชื่อถือทั้งด้านคำพูด การกระทำ คำมั่นสัญญาจากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความไว้วางใจได้ ในการบริหารองค์กรความไว้วางใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญเป็นความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรทำให้บุคลากรคงอยู่และทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดไป

จากความหมายและแนวคิด สรุปได้ว่าความไว้วางใจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการบริหารธุรกิจ และเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ในสภาพปัจจุบันความไว้วางใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งนอกจากมีการแข่งขันกันสูงแล้วเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของร้านค้าออนไลน์จะต้องบริหารจัดการให้โครงสร้างและวัฒนธรรมของร้านค้ามีความสอดคล้องกัน โดยจะต้องเรียนรู้ที่จะทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง(ผู้ผลิต ร้านค้าผู้ให้บริการ ลูกค้าผู้รับบริการ) ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร(ร้านค้าออนไลน์) ตลอดจนการแสดงออกถึงความเอื้ออาทร เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ถึงแม้การเข้าหากลุ่มลูกค้าเป็นเรื่องที่ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจสามารถใช้แผนการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แต่การรักษาลูกค้าที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่กับองค์กร (ร้านค้าออนไลน์) นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งกว่า

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจอาจมีหลายรูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับทักษะของผู้บริหารที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ แต่การสร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจเป็นรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนในธุรกิจออนไลน์

Klook.com