การบริหารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 2

0
230

การบริหารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 2

จากบทความในตอนที่แล้วกล่าวไว้ว่า หัวใจสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเมื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจออนไลน์ก็คือ “การทำงานร่วมกันเท่านั้นที่จะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้กับธุรกิจบนโลกไซเบอร์ได้” แต่ทั้งนี้ผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจออนไลน์จำเป็นที่จะต้องศึกษาองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเสียก่อนเพื่อที่จะได้นำรูปแบบการบริหารมาปรับประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจออนไลน์ ซึ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้คือวิธีการและขั้นตอนสำคัญที่ผู้บริหารหรือร้านค้าออนไลน์จะต้องนำไปปรับใช้ในธุรกิจการมีส่วนร่วม2

องค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม

1.การไว้วางใจ (Trust) หมายถึงความคาดหวังต่อบุคคลที่น่าเชื่อถือทั้งด้านคำพูด การกระทำ คำมั่นสัญญาจากการเขียนหรือใช้ข้อความของบุคคลหรือกลุ่มซึ่งจะสามารถทำให้เกิดความไว้วางใจได้ จากความหมายดังกล่าว การไว้วางใจจึงถือเป็นปรัชญาพื้นฐานของการทำงานแบบมีส่วนร่วมของคนในองค์กร

2.ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment) เป็นภาวะทางจิตใจหรือความรู้สึกของบุคคลต่อองค์กร ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้บุคลากรคงอยู่และทำงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

3.การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Goals  and  objectives) ซึ่งหมายถึงระบบการจัดการที่บุคลกรในองค์กรร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ มาตรฐานการทำงาน และเลือกปฏิบัติงานโดยมีการควบคุมสนับสนุนการตัดสินใจร่วมกัน

4.ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน (Autonomy) หมายถึงการรับรู้ของผู้ร่วมงานที่มีต่อภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยมีองค์ประกอบสำคัญหลักๆ 4 ประการที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ทุกประเภท ซึ่งรูปแบบการนำไปใช้ขึ้นอยู่กับทักษะความรู้ความสามารถของผู้บริหารหรือเจ้าของร้านค้าออนไลน์ว่ามีวิสัยทัศน์หรือมุมมองต่อธุรกิจของตนเองอย่างไร