การบริหารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 1

0
521
Klook.com

การบริหารแบบมีส่วนร่วม กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจออนไลน์  ตอนที่ 1

พัฒนาการแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ทำให้เกิดระบบที่ซับซ้อนและมีการบริหารรูปแบบใหม่ๆที่แตกต่างไปจากโครงสร้างเดิม ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ยังเอื้อต่อการ   บริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมหมายถึง  กระบวนการที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการแสดงความคิดเห็น  การตัดสินใจ  การรับผิดชอบ    การวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินผล  โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารงานในองค์การ   นั้นๆการมีส่วนร่วม

จากความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ถือได้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์ด้าน การตลาดอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจและเหมาะสำหรับนำมาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจออนไลน์ เพราะนอกจากจะส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้แล้ว ยังเป็นการนำเอารูปแบบการบริหารงานภาครัฐที่ผ่าน การวิเคราะห์จากหน่วยงานเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยยึดหลักเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการบริหารงานภาครัฐมาใช้กับธุรกิจออนไลน์ หัวใจสำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเมื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจออนไลน์ก็คือ “การทำงาน ร่วมกันเท่านั้นที่จะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้กับธุรกิจบนโลกไซเบอร์ได้”

การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีแนวคิดพื้นฐานมาจากความเชื่อเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความ ต้องการพื้นฐาน เป็นวิธีบริหารที่ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจออนไลน์ซึ่งได้แก่ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และลูกค้าผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด การตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานในหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความผูกพันและความรับผิดชอบร่วมกัน พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐานและองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทราบประโยชน์ข้อจำกัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจออนไลน์

 

Klook.com