กลยุทธ์การบริหารกับการทำธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 1

0
344
Klook.com

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำงานหรือทำธุรกิจทุกประเภทรวมถึงการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ หากพูดตามหลักวิชาการก็คือความสำเร็จที่มาจากปัจจัยภายนอก และความสำเร็จที่เกิดจากปัจจัยภายในทั้งสองปัจจัยมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือการบริหารหรือการจัดการ แต่ก่อนที่จะทำความเข้าใจกับคำว่าการบริหารหรือการจัดการ เรามาศึกษาปัจจัยความสำเร็จในแต่ละด้านกันก่อนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

ปัจจัยความสำเร็จที่เกิดจากภายนอก เช่น

1. การแข่งขันที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมายและสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาได้ด้วยกลยุทธ์หรือวิธีการต่างๆ
2. ภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้บริหารสามารถควบคุมสถานการณ์และปรับปรุงแผนธุรกิจของตนเองให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
3. เทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริหารที่รู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

ปัจจัยความสำเร็จที่เกิดจากภายใน เช่น

  1.                โครงสร้างของธุรกิจที่มีการจัดวางอย่างเป็นระบบ
  2.                คน หรือบุคลากรซึ่งได้แก่ผู้บริการและผู้รับบริการที่ต้องทำงานสัมพันธ์กันอย่างดี
  3.                วัตถุดิบหรือสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมีความทันสมัย
  4.                การตลาด คือการประชาสัมพันธ์รวมถึงการนำสินค้าจากผู้ให้บริการไปสู่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า
  5.                ความสามารถของผู้บริหารในการนำนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆมาปรับใช้กับธุรกิจ

จากปัจจัยความสำเร็จทั้งสองด้าน จะเห็นได้ว่ามีการบริหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกส่วน เมื่อทราบปัจจัยที่จะนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้แล้วสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญและศึกษาต่อไปก็คือหลักการบริหารและความหมายของการบริหาร สำหรับผู้ที่สนใจติดตามได้ในกลยุทธ์การบริหารกับการทำธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 2 ค่ะ

 

Klook.com