ก่อนจะทำการตลาดก็ต้องรู้จัก วางแผนการตลาด

0
1172

ปกติโดยทั่วไปแล้ว องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้  จะต้องให้ความสำคัญกับ แผนการตลาด เพราะ แผนการตลาด เป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ว่าองค์กรของท่านจะมีขนาดเล็ก ขาดกลาง หรือขนาดใหญ่ หากขาด แผนการตลาด ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้นทุกๆองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องมี

แผนการตลาด ที่ดีเป็นอย่างไร แผนการตลาด ที่ดีนั้น จะต้องมีการทบทวนอยู่เสมอ แผนการตลาด ไม่ใช่เป้าหมายหรือแผนที่ตั้งขึ้นมาลอยๆแต่ต้องเป็นแผนที่ใช้งานได้จริงการ ทบทวน แผนการตลาด ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าท่านกำลังดำเนินธุรกิจ ไปตามเป้าหมายหรือไม่ แผนการตลาด จะต้องกำหนดระยะของแผนไว้อย่างน้อย 1 ปี เพื่อนำมาสรุปและประเมินแผนนั้น แต่ในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้บางองค์กรมีการสร้าง แผนการตลาด ถึง 5 ปี และค่อยทบทวนอยู่ตลอด

ประโยชน์ของ แผนการตลาด แน่นอนว่าการทำ แผนการตลาด ย่อมที่จะมีประโยชน์อย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้นหลายๆที่ก็คงจะไม่เสียเวลาทำกัน ประโยชน์ของ แผนการตลาด เราสามารถสรุปได้ดังนี้


1.ทำให้ธุรกิจมีเป้าหมาย
ปกติแล้ว แผนการตลาด จะต้องถูกจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งหลายๆที่ใช้ แผนการตลาด เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ นอกจากนี้ ยังทำให้ส่วนงานการตลาดของท่าน มีเป้าหมายในการทำงานอีกด้วย

2.ทำให้มีแผนการมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร
แน่นอนว่า แผนการตลาด ที่ดีย่อมกำหนดอนาคตขององค์กร ได้ แม้ว่าในโลกนี้แทบจะไม่มีอะไรสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ แต่การทำแผนการตลาด ก็ได้มีการวิเคราะห์ SWOT ก่อนที่จะทำแผน ดังนั้นโอกาสใกล้เคียงย่อมจะมีอย่างแน่นอน และจะเป็นแผนที่มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร

3.ทำให้เข้าใจภาพรวมของตลาด
แผนการตลาด กำหนดขึ้นโดยการวิเคราะห์ทั้งบริษัทท่านเองและคู่แข่งทำให้เราสามารถมองภาพรวมของตลาดได้ว่า ขณะนี้ตลาดเป็นไปในทิศทางใด การสร้างแผนขึ้นมาก็เพื่อ รองรับภาพรวมของตลาด และเป็นกลยุทธ์การดำเนินงานทางธุรกิจนั่นเอง

ดังนั้นแล้ว แผนการตลาด จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรไม่ว่าองค์กรนั้นมีขนาดใด หากเปรียบเสมือนการเล่นฟุตบอล เรียกได้ว่าเป็นแท๊กติก ของโค้ช ที่จะวางแผนให้ลูกทีมเล่นอย่างไรเลยทีเดียว

 

loading...

Related Post

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี คืออะไร?... การหักลดหย่อนภาษี คือ? การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้...
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง ?... พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายไทย ประเภท พระราชบัญญัติ ตราโดย สภานิติบัญญัติแ...
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ คืออะไร ?... คำว่า พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. รถยนต์ที่มีทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับโดยกฎหม...
พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร ?... คำว่า “พ.ร.บ.” ย่อมาจากพระราชบัญญัติ ส่วน พ.ร.บ. รถยนต์ คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายที่บังคับให...
พ.ร.บ. หมายถึง (ACT) พ.ร.บ. หรือ พระราชบัญญัติ หมายถึง กฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ถือเป็นการวางระเบียบบังคับความประพฤติของตัวบุคคลร...
คำ หมายถึง (word) ? คำ เป็นหน่วยของภาษาที่สื่อถึงความหมาย ซึ่งประกอบด้วยพยางค์หนึ่งพยางค์หรือมากกว่า ปกติแล้วในแต่ละคำจะมีรากศัพท์ของคำแสดงถึงความหมายและที่มาของคำนั้น โด...
การวิเคราะห์ หมายถึง ?... การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อทำความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่ว...
การอ่าน หมายถึง (Reading)... การอ่าน เป็นกระบวนการรู้การถอดรหัสสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างหรือเอาความหมาย การอ่านเป็นวิธีการได้มาซึ่งภาษา การสื่อสารและแบ่งปันสารสนเทศและความคิด ...