การทำงานเป็นทีม Teamwork ปัจจัยหลักของความสำเร็จ

0
4828
Klook.com

การทำงานเป็นทีม หรือการทำธุรกิจทุกประเภท องค์ประกอบสำคัญที่เป็นปัจจัยหลักในการนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ Teamwork  หรือการทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพราะเงื่อนไขความสำเร็จในธุรกิจขึ้นอยู่กับเชื่อมั่นเชื่อใจของลูกค้าที่มีต่อระบบการทำงาน หรือมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกัน

ความหมายของการทำงานเป็นทีมก็คือการร่วมกันทำงานของบุคคลหรือสมาชิกที่มีมากกว่าหนึ่งคน โดยทุกคนจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันว่าจะทำอะไร มีการวางแผนการทำงานที่ทุกคนต้องยอมรับร่วมกันและช่วยกันแสดงความคิดเห็นให้ไปในแนวทางเดียวกันซึ่งเป็นการสร้างความรู้สึกร่วมในการทำงานโดยไม่ต้องรอรับฟังคำสั่งจากใครคนใดคนหนึ่ง

วัตถุประสงค์ในการสร้างทีมในธุรกิจออนไลน์

  1. เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับสมาชิกซึ่งได้แก่กลุ่มลูกค้าและร้านค้าส่งหรือผู้ผลิตที่เราทำธุรกิจด้วย วิธีการเช่น จัดสร้างกลุ่มลูกค้าปลีก และลูกค้าส่ง เพื่อกำหนดราคาสินค้าทำให้ลูกค้าในกลุ่มทราบราคาสินค้าแต่ละประเภทอย่างเปิดเผยซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในระบบการทำงาน ในส่วนของร้านค้าส่งหรือผู้ผลิต เน้นด้านการสื่อสารเช่น จัดส่งรายละเอียดสินค้าใหม่ๆพร้อมรูปภาพอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอเพื่อให้เราได้อัพเดทข้อมูล
  1. เพื่อพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การสร้างทีมงานทำให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความสำคัญของการสร้างทีมในธุรกิจออนไลน์

  1. ความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ไม่ได้เกิดจากร้านค้าเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากกลุ่มลูกค้า ผู้ผลิตและร้านค้าออนไลน์ ซึ่งทั้งสามส่วนคือปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม
  2. การทำธุรกิจออนไลน์จำเป็นที่จะต้องสร้างบรรยากาศของความเป็นมิตร ความใกล้ชิดและเป็นกันเองระหว่างผู้ผลิตกับร้านค้าออนไลน์ หรือร้านค้าออนไลน์กับกลุ่มลูกค้า การทำงานเป็นทีมคือวิธีสร้างบรรยากาศของความเป็นมิตรที่ดี

การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญกับการทำงานหรือทำธุรกิจทุกประเภท แตกต่างกันที่รูปแบบและวิธีนำไปปฏิบัติเพื่อให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจหรือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งถือได้ว่าการทำงานเป็นทีมคือปัจจัยหลักของความสำเร็จนั้นเอง

 

Klook.com