analytic2017โดยคิดเฉลี่ยเป็นรายเดือน (30วัน) ได้ดังนี้

Sessions : มีผู้เข้าดูเว็บไซต์ 6,000 – 7,000 ครั้งต่อวัน โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่ เป็นผู้ใช้ใหม่ถึง 80%
(*เมื่อผู้เข้าใช้งานเข้าชมเว็บเป็นเวลาไม่เกิน 30 นาที จะเท่ากับ 1 Sessions)

analytic2017-1

โดยแบ่งสัดส่วนผู้ใช้งานตามอายุได้อย่างชัดเจนว่า กลุ่มอายุที่เข้าใช้งานเว็บ เด่นๆอยู่ 2 ช่วงอายุ คือ
อายุ 18 – 24 : 50% และ อายุ 25 – 34 : 25% คือ ยังอยู่ในช่วงวัยเรียน และ วัยทำงาน
บวกกับสถิติทาง เพศ มีผู้หญิงเข้าชม สูงถึง 70%