Bangkok, TH
few clouds
29.5 ° C
30 °
29 °
89 %
1.5kmh
20 %
Wed
36 °
Thu
34 °
Fri
33 °
Sat
29 °

การทำวิจัย และ ค้นคว้า

ความหมายของการวิจัย การวิจัย  หมายถึง  กระบวนการค้นคว้าหาความรู้อย่างมีระบบ  เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย  โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในศาสตร์แต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (คณะทำงานยกร่างจรรยาบรรณนักวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , 2540) ประเภทการวิจัย การแบ่งประเภทของการวิจัย  มีหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่จะใช้ในการแบ่งว่าจะยึดถือสิ่งใดเป็นเกณฑ์หรือเป็นหลัก...
การทำวิจัย และ ขั้นตอนการทำวิจัย อย่างละเอียดชัดเจน ตอนที่ 1 : ความรู้ และ หลักการทำวิจัย การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหาความรู้...
การทำวิจัย และ ขั้นตอนการทำวิจัย อย่างละเอียดชัดเจน ตอนที่ 2 : หลักการและรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 1/2 ปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานต่างๆได้ให้ความสำคัญกับการทำรายงานการวิจัย เพื่อกำหนดให้เป็นสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพนักงานในองค์กร...
การทำวิจัย และ ขั้นตอนการทำวิจัย อย่างละเอียดชัดเจน ตอนที่ 3 : หลักการและรูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 2/2 ส่วนประกอบและวิธีเขียนรายงานการวิจัย 1.รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ รายงานการวิจัยเชิงคุณภาพมีส่วนประกอบที่แบ่งเป็นส่วนนำ ส่วนเนื้อเรื่อง...

บทความใหม่

การหักลดหย่อนภาษี คือ? การหักลดหย่อน หมายถึง รายการต่างๆ ที่กฎหมายได้กำหนดให้หักได้เพิ่มขึ้นหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีก่อนนำเงินได้ที่เหลือซึ่งเรียกว่าเงินได้สุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ การทำประกันชีวิต ถือเป็นรูปแบบการออมเงินประเภทหนึ่ง...
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายไทย ประเภท พระราชบัญญัติ...
คำว่า พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อเป็นการวางระเบียบให้ถือปฏิบัติ เช่น พ.ร.บ. รถยนต์ที่มีทั้งการประกันภัยรถภาคบังคับโดยกฎหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย...