fbpx

บทความยอดนิยม

SWOT คืออะไร ? จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค

การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร ?      SWOT คือเครื่องมือการบริหารที่นำมาใช้วิเคราะห์สภาพ แวดล้อม...

การเขียนหน้าปกรายงาน ที่ถูกต้อง !

การเขียนรายงานมีหลายรูปแบบและหลายประเภทตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนอรายงานนั้นๆ และการเขียนรายงานยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องมีการจัดวางรูปแบบและโครงสร้างของบทความให้ถูกต้อง ส่วนที่สำคัญลำดับแรกได้แก่การเขียนปกรายงาน ซึ่งการเขียนปกรายงานที่ถูกต้องควรมีรูปแบบ ดังนี้ การเขียนหน้าปกรายงาน ส่วนหน้าปกของรายงาน โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3...

การตลาด 4P คือ อะไร? ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และ โปรโมชั่น

ส่วนผสมทางการตลาดที่นิยมนำมาเป็นเครื่องมือหรือใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการซึ่งหลักการใช้ก็คือการวางแผนในแต่ละส่วนให้เข้ากันอย่างลงตัวและเหมาะสม ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการทำธุรกิจมีองค์ประกอบสำคัญก็คือ...

การจัดการ หมายถึง (Management) อะไร ?

การจัดการ หมายถึง เป็นคำที่นิยมใช้เกี่ยวกับการทำธุรกิจซึ่งต่างจากคำว่าการบริหารที่ดำเนินงาน การจัดการ หรือปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในบางครั้งอาจใช้คำว่าการบริหารจัดการสำหรับคำว่าการจัดการส่วนใหญ่นิยมใช้ในภาคธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรเป็นหลัก คำว่าการจัดการหมายถึง อะไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กรธุรกิจ...

สารสนเทศ หมายถึง (information) ?

ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพราะคำว่าเทคโนโลยีหมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่ยังมีอีกหนึ่งประโยคที่ได้ยินกันอยู่เสมอ และนิยมใช้ควบคู่กับคำว่าเทคโนโลยี...

คุณธรรม หมายถึง ?

ความสุขสงบของการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่วนหนึ่งมาจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเป็นความชอบธรรม หรือมีคุณธรรมของคนในสังคมนั้นๆ ซึ่งคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมนิยมใช้คู่กันเสมอ หรือใช้ควบคู่กันไปเป็นคุณธรรมจริยธรรม คุณธรรม หมายถึง สำหรับความหมายของคำว่าคุณธรรม มีผู้ให้นิยามความหมายไว้...

การบริการ หมายถึง ( Services ) ?

ความหมายกว้างๆ ของคำว่า “การบริการ” ก็คือ การกระทำหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือองค์กรให้ได้รับความพึงพอใจสมความมุ่งหมายที่บุคคลหรือองค์กรนั้นต้องการ เนื่องจากผลสำเร็จของการบริการขึ้นอยู่กับ “ความพึงพอใจ”...

กลยุทธ์การตลาด 7s กรอบแนวคิดของ McKinsey

การกำหนดแผนงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของธุรกิจถึงแม้แผนงานคือการคาดการณ์อนาคตเป็นสิ่งที่กำหนดแนวในการดำเนินงาน ไม่ใช่คู่มือที่นำไปปฏิบัติตามนั้นแล้วจะต้องประสบผลสำเร็จ เพราะยังต้องมีองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่นๆที่ต้องนำมาเป็นส่วนประกอบและเป็นตัวช่วยในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การนำ 7s McKinsey...

ค่านิยม หมายถึง ?

ค่านิยม หมายถึง ? ความหมายของคำว่า “ค่านิยม” มีผู้รู้หรือนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ ค่านิยม หมายถึง...

8P คือ กลยุทธ์การตลาด ปัจจัยสู่ความสำเร็จของนักธุรกิจ

8P คือ ? การบริหารธุรกิจทุกประเภทปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จก็คือการวางแผนที่มีการนำกลยุทธ์ทางการตลาด (8P คือ)ซึ่งมีอยู่มากมายมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท โดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ที่มีการแข่งขันกันสูงเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราในทุกๆด้าน...

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารงานหรือบริหารองค์กร มนษย์ถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด ผู้บริหารจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนให้ได้งานหรือบริหารงานให้เหมาะกับตัวบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คืออะไร? การการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์...

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

การบริหารงานภายในองค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรธุรกิจ มีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจจำเป็นที่จะต้องชิงความได้เปรียบจากคู่แข่งขัน ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจึงต้องนำวิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆเข้ามาใช้ในกระบวนการบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีที่นิยมนำมาใช้ในองค์กรมากที่สุด การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic...