การขาย หมายถึง ?

0
61064
Klook.com

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาตรา 453 บัญญัติไว้ว่า “อันการซื้อนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาแห่งทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ขาย”

การขาย หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของผู้มุ่งหวัง และช่วยให้ค้นพบความจำเป็น ค้นพบความต้องการที่จะได้รับการตอบสนองด้วยความพึงพอใจจากการซื้อสินค้าและบริการที่นักขายนำเสนอ

สรุป การขายก็คือ กระบวนการเสนอสินค้าและบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชื้อ และผู้ซื้อตัดสินใจซื้อด้วยความพึงพอใจ โดยมีพนักงานขาย คือผู้ที่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ผู้ซื้อเห็นคุณค่า หรือประโยชน์ ที่จะได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการแล้วตัดสินใจ ด้วยความพอใจ

ลักษณะของการขาย

การขายเป็นศิลปะของการชักจูงใจให้คนอื่นคิดหรือกระทำตามความคิดของนักขาย งานขายของยังมีลักษณะเกี่ยวกับความสามารถเกี่ยวกับการชักจูงใจและโน้มน้าว เป็นธุรกรรมทางธุรกิจที่พบเห็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

หลักสำคัญของงานขายหรือทำให้เกิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยนักขายที่มีศิลปะในการขายและมีความรอบรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขาย ซึ่งผู้ขายจะต้องมีจิตวิทยาในการปรับตัวเข้าหาลูกค้าเพื่อโน้มน้าวให้มีการซื้อขายเกิดขึ้น นั้นเอง

 

Klook.com