เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ?

0
125121
Klook.com

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การดำเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในความเป็นอยู่ของคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านการใช้ชีวิตความเป็นอยู่และด้านการศึกษา รวมทั้งพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหลากหลายรูปแบบ และหลายลักษณะจนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง

คำว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ”Information Technology” คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การส่งผ่าน การสื่อสารสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การรับสารสนเทศ รวมถึงการสร้างสังคมและอุตสาหกรรมด้านสารสเทศ และการจัดการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น
  2. เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น การติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าหาข้อมูล การเดินทาง หรือการบันทึกข้อมูลรูปภาพต่างๆ
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศ เอื้อประโยชน์ทำให้เกิดสภาพทางการทำงาน ที่สามารถทำได้ทุกสถานที่และทุกเวลา
  4. เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ
  5. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทที่สำคัญในทุกวงการ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกด้านความเป็นอยู่ สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนาต่าง ๆ

โดยสรุป การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็นทั้งในด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว การทำงาน และการพัฒนาสังคมในทุกๆด้าน การศึกษาเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวตามทันเทคโนโลยี จึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตของคนเราด้วยเช่นกัน

Klook.com