ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

0
4623
Klook.com

ในบทนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า เศรษฐศาสตร์ กันก่อนนะคะ เศรษฐศาสตร์ หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกหนทางในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อผลิตสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด

คำสำคัญในความหมายขอเศรษฐศาสตร์ที่ต้องทราบ

1.ทางเลือก/การเลือก เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนของทรัพยาการ ทุกสังคมจึงเผชิญกับการกำหนดทางเลือก คือ จะเลือกผลิตอะไร ใช้ปัจจัยการผลิตอะไร มากน้อยเพียงใด จึงจะได้สินค้าและบริการเป็นจำนวนมากและคุณภาพดีเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภค เมื่อผลิตได้แล้วจะจำแนกแจกจ่ายผลผลิตอย่างไร จะขายให้ใคร ที่ไหน มากน้อยเพียงใด

2.ทรัพยากรการผลิต (ปัจจัยการผลิต) แบ่งเป็น 4 ประเภท

  • ที่ดิน คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์ไม่สารถสร้างขึ้นเองได้ ได้แก่ ที่ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ น้ำ อากาศ แสงอาทิตย์ และอื่นๆ ผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของที่ดิน คือ ค่าเช่า
  • แรงงาน คือ ทรัพยากรมนุษย์นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็น การใช้แรงงาน ความคิด ความชำนาญของมนุษย์ ผลตอบแทนจากการใช้แรงงาน คือ ค่าจ้าง
  • ทุน คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และนำไปใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิตเพื่อก่อให้เกิดสินค้าและบริการ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ ผลตอบแทนจากการเป็นเจ้าของสินค้าทุน คือ ดอกเบี้ย
  • ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่นำปัจจัยการผลิตทั้ง3ข้างต้น มาทำการผลิตสินค้าและบริการ ผลตอบแทนของผู้ประกอบการ คือ กำไร

3.การมีอยู่อย่างจำกัด ทรัพยากรบนโลกมีอยู่อย่างจำกัด เมื่อเรานำไปผลิตสินค้าและบริการ เราก็จะได้สินค้าและบริการที่มีอยู่อย่างจำกัดด้วยนั่นเอง เช่น ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตข้าว มี พท.ในการผลิตข้าวเป็นอันดับ5ของโลก แม้ประเทศไทยจะมีข้าวเยอะที่สุดในโลก แต่ข้าวในประเทศไทยก็มีอยู่อย่างจำกัด ประเทศไทยไม่สามารถผลิตได้เกินกว่ากำลังผลิตที่มีอยู่ เนื่องจาก พื้นที่ในประเทศไทยมีอยู่อย่างจำกัดนั่นเองค่ะ

4.สินค้า/บริการ มี 2 ประเภท

  • เศรษฐทรัพย์ คือ การจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ อาจจะไม่ต้องจ่ายเงิน เช่นการได้รับบริจาค แต่สินค้านั้นก็มีมูลค่าในตัวมันเอง มีราคานั่นเองค่ะ
  • – สินค้าเอกชน มีสิทธิ์เป็นเจ้าของ และครอบครองเพียงผู้เดียว
  • – สินค้าสาธารณะ ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากสินค้าดังกล่าวได้ เช่น สวนสาธารณะ ถนน รถเมล์
  • สินค้าไร้ราคา ( ไม่ต้องจ่ายเงินให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ ) คือ สินค้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ทะเล บ่อน้ำ อากาศ สายฝน และอื่นๆ

5.ความต้องการที่ไม่จำกัด มนุษย์มีความต้องการที่ไม่จำกัด เมื่อได้สิ่งหนึ่งแล้ว ก็จะได้สิ่งอื่นๆเพิ่มขึ้นไป และ จากทฎษฎีของมาสโลว์ มนุษย์มีความต้องการอยู่ 5 ขั้น

ทฤษฎี5ขั้นมาสโลว์

( เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น )

Klook.com