กลยุทธ์การบริหารกับการทำธุรกิจออนไลน์ ตอนที่ 2

0
485
Klook.com

ปัจจัยความสำเร็จในการทำงานหรือทำธุรกิจทุกประเภทรวมถึงธุรกิจออนไลน์ที่ได้กล่าวไปแล้วในบทความตอนที่ 1 ก็คือ ความสำเร็จที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยมีองค์ประกอบสำคัญก็คือการบริหารที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปสู่ความสำเร็จ การศึกษาความหมายและหลักการบริหารจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็น โดยเฉพาะการทำธุรกิจออนไลน์ที่มีการแข่งขันกันสูงเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจออนไลน์เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การบริหาร ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า  “Administration”  คำนี้นิยมใช้กับองค์การทางรัฐกิจหรือราชการ มีหัวหน้าที่เรียกว่า “ ผู้บริหาร ”  เน้นการบริหารในเรื่องนโยบาย ส่วนอีกด้านหนึ่งใช้คำว่า   “การจัดการ”  Management  คำนี้นิยมใช้กับองค์การทางธุรกิจ มีหัวหน้าที่เรียกว่า “ผู้จัดการ” ทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกัน คือหมายถึง การบริหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของคณะบุคคลไม่ใช่คนเพียงคนเดียว  มีเป้าหมายที่ได้กำหนดร่วมกัน  โดยมีผู้บริหารเป็นผู้นำ  อาศัยหลักวิชาความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร  เพื่อทำให้การบริหารประสบความสำเร็จ ความสำเร็จของการบริหารส่วนหนึ่งมาจากเทคนิคและความสามารถเฉพาะบุคคลของผู้บริหาร

จากปัจจัยความสำเร็จทั้งสองด้านที่กล่าวมาแล้วในบทความแรก จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับความหมายของคำว่าการบริหาร ผู้บริหารที่ดีต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการนำกลยุทธ์ต่างๆมาใช้ทำการตลาด การทำธุรกิจออนไลน์ก็เช่นเดียวกันเจ้าของร้านหรือเจ้าของธุรกิจเปรียบเหมือนผู้บริหารที่มีหน้าที่บริหารจัดการโดยนำหลักการบริหารมาปรับใช้กับธุรกิจออนไลน์ เพราะสูตรสำเร็จในการขายสินค้าออนไลน์ไม่มีกฎที่ตายตัว การนำหลักการบริหารองค์กรมาปรับใช้ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยให้การขายสินค้าออนไลน์ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

 

Klook.com